Всего новостей образования России, Украины и Белоруссии - 60,888

7 февраля 2012 года в 9:00 в Центре международной торговли (Краснопресненская набережная, д. 12) состоится заседание секции по вопросам образования сессии “Тематический диалог” 34-ой встречи Рабочей группы по развитию людских ресурсов АТЭС.

Новость образования прочитали 360 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования России. Дата: February 6, 2012, 10:59 pm | 1 Комментарий »

10 і 11 березня в Києві Освітнє агентство DEC education проведе міжнародну виставку “Найкраще в британській освіті-2012″

Новость образования прочитали 340 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования Украины. Дата: February 6, 2012, 10:48 pm | Нет комментариев к новости »

Про професійний розвиток працівників Закон України “Про професійний розвиток працівників”
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про професійний розвиток працівників

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку працівників.

Розділ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
атестація працівників - процедура оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня;
неформальне професійне навчання працівників - набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання;
підтвердження кваліфікації працівників - процедура визначення відповідності професійних знань, умінь і навичок працівників установленим законодавством вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня шляхом атестації;
працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі та організації незалежно від форми власності та виду діяльності або у фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;
професійне навчання працівників - процес цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов’язки, освоювати нові види професійної діяльності, що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва;
роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та виду діяльності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;
формальне професійне навчання працівників - набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок у навчальному закладі або безпосередньо у роботодавця відповідно до вимог державних стандартів освіти, за результатами якого видається документ про освіту встановленого зразка.

Стаття 2. Державна політика у сфері професійного розвитку працівників

1. Метою державної політики у сфері професійного розвитку працівників є підвищення їх конкурентоспроможності відповідно до суспільних потреб шляхом сприяння роботодавцю в ефективному використанні праці та забезпеченні досягнення належного професійного рівня працівниками.

2. Державна політика у сфері професійного розвитку працівників формується за принципами:
доступності професійного розвитку працівникам;
вільного вибору роботодавцем форм і методів забезпечення професійного розвитку працівників з урахуванням специфіки їх роботи;
додержання інтересів роботодавця та працівника;
безперервності процесу професійного розвитку працівників.

Стаття 3. Управління у сфері професійного розвитку працівників

1. Державне управління у сфері професійного розвитку працівників здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, молоді та спорту, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

2. Безпосереднє управління у сфері професійного розвитку працівників здійснюють роботодавці шляхом організації професійного навчання працівників, їх атестації.

Стаття 4. Діяльність роботодавців у сфері професійного розвитку працівників

1. Основними напрямами діяльності роботодавців у сфері професійного розвитку працівників є:
розроблення поточних та перспективних планів професійного навчання працівників;
визначення видів, форм і методів професійного навчання працівників;
розроблення та виконання робочих навчальних планів і програм професійного навчання працівників;
організація професійного навчання працівників;
добір педагогічних кадрів та фахівців для проведення професійного навчання працівників безпосередньо у роботодавця;
ведення первинного та статистичного обліку кількості працівників, зокрема тих, які пройшли професійне навчання;
стимулювання професійного зростання працівників;
забезпечення підвищення кваліфікації працівників безпосередньо у роботодавця або в навчальних закладах, як правило, не рідше ніж один раз на п’ять років;
визначення періодичності атестації працівників та організація її проведення;
проведення аналізу результатів атестації та здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників.

Стаття 5. Участь професійних спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань у забезпеченні професійного розвитку працівників

1. Професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання:
беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері професійного розвитку працівників, здійсненні заходів, передбачених колективними договорами і угодами;
здійснюють громадський контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері професійного розвитку працівників;
спільно з органами державної влади беруть участь у моніторингу ринку праці та прогнозуванні його розвитку, формуванні державного замовлення на підготовку фахівців.

Розділ ІІ.
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Стаття 6. Організація професійного навчання працівників

1. Організація професійного навчання працівників здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб власної господарської або іншої діяльності відповідно до вимог законодавства.

2. Професійне навчання працівників здійснюється безпосередньо у роботодавця та на договірній основі у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах або організаціях.

3. Роботодавець може утворити окремий підрозділ з питань професійного навчання працівників або покласти функції з організації такого навчання на відповідних фахівців.

4. Професійне навчання працівників організовується в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, молоді та спорту, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, всеукраїнськими об’єднаннями професійних спілок, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

5. Роботодавці можуть здійснювати формальне і неформальне професійне навчання працівників.

6. Формальне професійне навчання працівників робітничим професіям включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і може здійснюватися безпосередньо у роботодавця або організовуватися на договірних умовах у професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, а працівників, які за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів і фахівців, - перепідготовку, стажування, спеціалізацію та підвищення кваліфікації і може організовуватися на договірних умовах у вищих навчальних закладах.

За результатами формального професійного навчання працівникові видається документ про освіту встановленого зразка.

7. Неформальне професійне навчання працівників здійснюється за їх згодою безпосередньо у роботодавця згідно з рішенням роботодавця за рахунок його коштів з урахуванням потреб власної господарської чи іншої діяльності.

Стаття 7. Форми професійного навчання працівників

1. Професійне навчання працівників здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формою, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

2. Професійне навчання працівників за робітничими професіями забезпечується шляхом:
курсового навчання, що передбачає формування навчальних груп і здійснюється в навчальних класах (лабораторіях);
індивідуального навчання, що передбачає навчання на робочому місці під керівництвом кваліфікованих робітників - інструкторів виробничого навчання.

Стаття 8. Навчальні плани і програми професійного навчання працівників

1. Професійне навчання працівників робітничим професіям здійснюється за навчальними планами і програмами, розробленими професійно-технічними навчальними закладами або підприємствами, установами, організаціями на підставі типових навчальних планів і програм.

2. У разі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою кількість годин для вивчення предмета “Охорона праці” визначається з урахуванням специфіки професії, умов праці та строку навчання, але не менш як кількість, що передбачена типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Стаття 9. Кадрове забезпечення професійного навчання працівників безпосередньо у роботодавця

1. Професійне навчання працівників безпосередньо у роботодавця здійснюють викладачі, майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, які залучаються на умовах договору з надання освітніх послуг.

2. Викладачі, які залучаються до здійснення професійного навчання безпосередньо у роботодавця, повинні мати повну вищу освіту за відповідним напрямом і стаж роботи за відповідною спеціальністю не менш як три роки.

Майстри виробничого навчання повинні мати вищу освіту та стаж роботи за відповідною спеціальністю не менш як три роки.

Інструктори виробничого навчання із складу кваліфікованих робітників повинні мати стаж роботи за професією не менш як три роки та рівень кваліфікації (розряд, клас, категорію) не нижчий, ніж передбачено навчальними планами і програмами, за якими здійснюється навчання робітників.

Стаття 10. Оплата праці осіб, які здійснюють професійне навчання працівників

1. Розмір оплати праці осіб, які залучаються до здійснення професійного навчання працівників, визначається у договорі про надання освітніх послуг і не може бути меншим, ніж розмір ставок погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять.

2. Інструктори виробничого навчання можуть бути звільнені від виконання основної роботи із збереженням за ними середньої заробітної плати та місця роботи (посади) у разі проведення занять з робітниками-учнями у групах у складі п’яти і більше осіб.

Розділ IІІ.
АТЕСТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ

Стаття 11. Атестація працівників

1. Роботодавці можуть проводити атестацію працівників.

2. Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором.

На підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

3. Атестація працівників проводиться не частіше ніж один раз на три роки.

4. Атестація проводиться за рішенням роботодавця, яким затверджуються положення про проведення атестації, склад атестаційної комісії, графік проведення атестації. Інформація про проведення атестації доводиться до відома працівників не пізніше ніж за два місяці до її проведення.

5. Атестаційна комісія формується з висококваліфікованих фахівців та представника виборного органу первинної профспілкової організації.

6. Безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом атестаційної комісії.

7. Атестація працівника проводиться тільки в його присутності.

8. На кожного працівника, який підлягає атестації, безпосередній керівник складає характеристику, що подається атестаційній комісії після ознайомлення з нею працівника, але не пізніше ніж за тиждень до атестації.

9. Не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною роботою.

10. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

11. Засідання атестаційної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

12. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та роботодавця протягом трьох днів після його прийняття.

Стаття 12. Категорії працівників, які не підлягають атестації

1. Атестації не підлягають:
працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
вагітні жінки;
особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;
одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
неповнолітні;
особи, які працюють за сумісництвом.

Законом чи колективним договором можуть установлюватися інші категорії працівників, які не підлягають атестації.

Стаття 13. Результати атестації

1. Атестаційна комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі.

2. У разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі комісія може рекомендувати роботодавцеві зарахувати його до кадрового резерву, присвоїти чергову категорію, встановити надбавку до заробітної плати або збільшити її розмір, організувати стажування на більш високій посаді або направити на підвищення кваліфікації з метою просування по роботі.

3. У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі комісія може рекомендувати роботодавцеві перевести працівника за його згодою на іншу посаду чи роботу, що відповідає його професійному рівню, або направити на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією. Рекомендації комісії з відповідним обґрунтуванням доводяться до відома працівника у письмовій формі.

У разі відмови працівника від переведення на іншу посаду чи роботу, що відповідає його кваліфікаційному рівню, або від професійного навчання за рахунок коштів роботодавця роботодавець за результатами атестації має право звільнити працівника відповідно до Кодексу законів про працю України.

4. Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, встановленому законодавством.

Стаття 14. Організація підтвердження результатів неформального професійного навчання працівників

1. Для організації підтвердження результатів неформального професійного навчання працівників у складі державної служби зайнятості створюються центри визнання результатів неформального професійного навчання.

2. Центри визнання результатів неформального професійного навчання забезпечують організацію підтвердження професійної кваліфікації працівника за результатами неформального професійного навчання. Для цього центри визнання результатів неформального професійного навчання залучають навчальні заклади державної служби зайнятості, інші професійно-технічні навчальні заклади, підприємства, організації, установи, які мають ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за визначеними професіями. Результати неформального професійного навчання підтверджуються документом встановленого зразка про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації.

3. Центри визнання результатів неформального професійного навчання мають право у разі необхідності отримувати від заінтересованих юридичних та фізичних осіб відомості про професійний досвід працівників.

4. Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання працівників визначається центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, молоді та спорту.

Розділ ІV.
ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ

Стаття 15. Фінансування заходів із забезпечення професійного розвитку працівників

1. Фінансування професійного розвитку працівників здійснюється роботодавцем за рахунок власних коштів та інших не заборонених законодавством джерел.

2. Професійне навчання працівника може здійснюватися за його бажанням за рахунок власних коштів або коштів інших фізичних чи юридичних осіб.

Розділ V.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
12 січня 2012 року
№ 4312-VI

Новость образования прочитали 352 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования Украины. Дата: February 6, 2012, 9:02 pm | Нет комментариев к новости »

Оголошується набір на підготовчу програму A-level у коледжі Earlscliffe з початком навчання у вересні 2012 року

Новость образования прочитали 317 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования Украины. Дата: February 6, 2012, 8:17 pm | Нет комментариев к новости »

Цели: обобщить и систематизировать знания учащихся о стилях литературного языка; показать роль различных языковых средств в тексте; развивать языковое чутьё. оборудование: раздаточный материал.
Тип урока: урок применения знаний и формирования умений.
Ход урока
I. организационный этап
II. Актуализация опорных знаний
Беседа y Что такое текст? y Какие признаки текста вы знаете? y Как в тексте достигается смысловая цельность?
III. Постановка целей и задач урока.
Мотивация учебной деятельности
Учитель. […]

Новость образования прочитали 575 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Классный час, сценарии, уроки, разработки, конспекты. Дата: February 6, 2012, 8:12 pm | Нет комментариев к новости »

1. Слово о писателе.
2. Повесть — излюбленный жанр Валентина Распутина. Ее своеобразие.
3. Природа как живописный и музыкальный камертон повествования в произведениях «Живи и помни», «Прощание с Матерой».
4. Распутинские старухи — воплощение нравственного идеала, который передан предками. Роль внутреннего монолога в раскрытии их внутреннего мира.
5. Высокий уровень философского осмысления событий, происходящих в деревне.
6. Стилистический комментарий к эпизодам повести «Прощание с Матерой»: […]

Новость образования прочитали 401 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Классный час, сценарии, уроки, разработки, конспекты. Дата: February 6, 2012, 8:12 pm | Нет комментариев к новости »

Створюючи “Людську комедію”, Бальзак поставив перед собою завдання, ще невідому тоді літературі. Він прагнув до правдивості й нещадного показу сучасної йому Франції, показу реального, дійсного життя його сучасників
Однієї з багатьох тем, що звучать у його добутках, є тема згубної влади грошей над людьми, поступової деградації душі під впливом золота
Це особливо яскраво відбито у двох відомих творах Бальзака – “Гобсек” і […]

Новость образования прочитали 450 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Классный час, сценарии, уроки, разработки, конспекты. Дата: February 6, 2012, 8:12 pm | Нет комментариев к новости »

Я не думаю, що на світі бувають люди, які залишаються байдужими до різних віршів. Якісь добутки викликають відгук у душі тої або іншої людини, якісь немає. Але на кожний добуток завжди найдеться свій читач. Поети – це такі ж люди, як і ми, тільки більше талановиті, обдаровані. Вони випробовували почуття ті ж, що й ми з вами постійно випробовуємо. І якщо вірш написаний поетом щиро, чесно, якщо він вклав у нього хоча б часточку своїй душі, воно обов’язково торкнеться своїх читачів

Одним з моїх улюблених поетів є Іван Олексійович Бунін. Його вірша дійсно щиро, вони відчуті, теплі. Читаючи його добутку, мені іноді здається, що він писав про мене. І, швидше за все, не я один це випробовую. Він був дуже спостережливою людиною, і свої спостереження переносив у свою творчість. Мої улюблені вірші поета – це «Самітність» Буніна і його «Вечір».

У вірші «Вечір» Бунін торкає дуже складних філософських питань, які дотепер не дають спокою мислячим людям. Чому випробовувати почуття щастя так складно людині? Чому він розуміє, що був щасливий лише тоді, коли його втратить? Людина постійно прагне до какому-го малопояснимого навіть для самого себе щастю. При цьому він не розуміє, що щастя воно завжди поруч, варто тільки оглянутися

У своєму вірші «Вечір» Іван Бунін намагався донести ці думки до читачів. Щоб ми стали хоча б небагато счастливее, наблюдательнее. Оглядайтеся навколо, дивитеся яка гарна природа навколо, як вона прекрасна – саме це нам і говорить поет. Щастя – поруч, розумієш, читаючи вірш Буніна «Вечір».

Использованы материалы http://www.testsoch.com

Новость образования прочитали 373 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Классный час, сценарии, уроки, разработки, конспекты. Дата: February 6, 2012, 8:12 pm | Нет комментариев к новости »

Повторение орфографии. Конспект урока русского языкаКонспект урока в 5-6-х классах на повторение орфографии “Конкурс знатоков русского языка”

Тема урока русского языка: “Обобщение орфографических правил правописания гласных и согласных в приставках, корнях и суффиксах. Повторение орфографии.”

Цель урока русского языка: обобщение изученного в I полугодии материала на орфографические правила в темах “Имя существительное”, “Имя прилагательное”, “Состав слова и словообразование”; систематизация изученного через сравнительные модули; пробуждение интереса к предмету через игровую форму конкурсов; воспитание уважительного отношения к образованию, школе, одноклассникам, умения проявлять инициативу, развивать творчество, укреплять память.

Форма проведения урока: работа в группах (две команды с капитанами).

Оборудование для урока русского языка: таблицы орфографических правил, словари, карточки.

Ход урока
Разминка
Замена развернутых определений синонимом, состоящим из одного слова.
Молодой лес /поросль/.

Определенная область производства, науки /отрасль/.
Частый кустарник, которым заросло какое-нибудь место /заросли/.
Тихая речь, при которой звуки произносятся без участия голосовых связок /шепот/.
Глухой звук от трения, соприкосновения чего-либо с чем-либо /шорох/.
Число, которое складывается с другим с помощью сложения /слагаемое/.
Основной закон государства /конституция/.
Точная выдержка из какого-либо текста /цитата/.
Прикрикнуть на кого-то с угрозой /цыкнуть/.
Инструмент для вычерчивания окружности и измерения длины на чертежах /циркуль/.
Систематическое собрание каких-нибудь предметов /коллекция/.
Плодовые растения, к которым принадлежат лимоны, апельсины, мандарины /цитрусовые/.
Бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, сильной облачностью /циклон/.
Тихая погода, полное отсутствие ветра /безветрие/.
Ростки хлебных злаков, показавшиеся из-под земли /всходы/.
Сообщение, уведомление о чем-либо /извещение/.

17. Тревожное состояние, волнение /беспокойство/.

Примечание: слова со следующими орфограммами: и-ы после ц; о-ё после шипящих; приставки на з и с; о-а в корнях с чередованием.


II. Задание 1. Различение омонимичных корней.

Составить словосочетания с разными омонимичными корнями.

Команда № 1

Команда № 2

свила – свела

примирять – примерять

спишите – спешите

развивать – развевать

зализать – залезать

отворить – отварить

посветить – посвятить

сторожил – старожил

выпарите – выпорите

частота – чистота

разредить – разрядить

посидеть – поседеть

увидать – увядать

полоскать – поласкать

навивать – навевать

проживать – прожевать

слепить – слипаться

накалите – наколите

придут – прядут

 

Задание 2. К данным существительным подобрать синонимы.

Орфограмма: правописание о-ё после шипящих и ц.

а)

Доктора

воина

юношу

поэта

свидетеля

по-другому называют:

– ” –

врачом;

бойцом;

хлопцем;

стихотворцем;

очевидцем.

 

Задание 3. “Подскажи словечко!”

Слово спряталось куда-то,

Слово спряталось и ждет:

Пусть найдут меня ребята,

Ну-ка, кто меня найдет?

·        На улицу утром приходит весна,

Сосульки несет за… плечом,

И каждый сугроб открывает она

Каким-то волшебным… ключом.

·        Несется клич во все… концы:

“Весна пришла! Даешь скворцов!

Добро пожаловать,.. скворцы!”

·        Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе… зонтик.

·        Через несколько минут опустился… парашют.

·        Елка слишком высока, достает до… потолка.

·        Взял художник краски, рисует на… терраске.

·        Солнце по небу гуляло и за тучу… забежало.

·        Не шумит в реке камыш, не шуршит под полом… мышь.

·        Темноту замкнув на ключ, месяц вышел из-за… туч.

·        В этот час такая тишь, только слышно: “Спи,.. малыш“.

·        Осень лесу каждый год платит золотом за… вход.

·        Листья с ветром улетели, а деревья… почернели.

·        Сон приходит втихомолку, пробирается сквозь… щелку.

·        Раскрывают звезды очи и желают доброй… ночи.

·        Капель на землю падает, звенит и сердце… радует.

·        Я подошел к окошку и луч поймал в… ладошку.

Примечание: слова на правописание мягкого знака после шипящих; правописание исключений и словарных слов.

 

Задание 4. “Кто слово найдет?”

Орфограммы: о-ё после шипящих в корне слова; и и ы после ц.

Слова пишутся на доске, балл засчитывается команде, если слово написано без ошибок.

·        Костяная спинка,

Жесткая щетинка.

С мятной пастой дружит,

Нам усердно служит.

/зубная щетка/

·        По десятку на шесточке

Сели умные кружочки.

И считают громко вслух,

Только слышится: стук-стук.

/счеты/

·        Не моторы, а гудят,

Не пилоты, а летят,

Не змеи, а жалят.

/пчелы/

·        Зубастая пила в лес густой с утра зашла.

Весь лес обходила, ничего не находила.

/расческа/

·        В золотой клубочек спрятался дубочек.

/желудь/

·        Он циркач такой лихой,

Чертит круг одной ногой,

А другой проткнул бумагу,

Уцепился и ни шагу.

/циркуль/

·        Пятерка братцев неразлучна.

Им вместе никогда не скучно.

Они работают пером,

Пилою, ложкой, топором.

/пальцы/

·        Явился в желтой шубке,

Прощайте, две скорлупки!

/цыпленок/


Задание эрудитам

Каждая команда выбирает по одному человеку, которым дается время. Команды выполняют другое задание.

1. Замените словосочетания одним подходящим по смыслу словом с двумя з или двумя с на стыке приставки и корня.

Команда № 1

прекратить знакомство

провести следствие

начать смеяться

сесть по своим местам

беспечное настроение

– расстаться;

– расследовать;

– рассмеяться;

– рассесться;

– беззаботное.

Команда № 2

лишенная смысла речь

жестокий поступок

очевидная истина

на что-то надеяться

о чем-либо повествовать

из-за чего-нибудь огорчиться

– бессмысленная;

– бессердечный;

– бесспорная;

– рассчитывать;

– рассказывать;

– рассердиться, расстроиться.

 

Использованы материалы: Грабежная Л.А. МОУ «Средняя школа №1 г.Сухиничи Калужской области
http://su.edusite.ru/

Новость образования прочитали 968 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Классный час, сценарии, уроки, разработки, конспекты. Дата: February 6, 2012, 8:12 pm | 2 Комментариев »

Міністерство освіти нагадує керівникам вузів про необхідність надання студентам копій атестатів про повну загальну середню освіту та відповідних довідок для реєстрації на ЗНО

Новость образования прочитали 203 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования Украины. Дата: February 6, 2012, 8:08 pm | Нет комментариев к новости »

« Предыдущие новости