Сценарий на День учителя

Сценарий День учителя

Конспекты уроков

Сценарий на День учителя

Сценарий День учителя

Конспекты уроков

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ N 102 від 15.04.93

Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 травня 1993 р.
за N 56

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міносвіти
N 252 ( z0421-96 ) від 25.07.96
N 41 ( z0160-99 ) від 17.02.99
Наказами Міністерства
освіти і науки
N 161 ( z0303-01 ) від 29.03.2001
N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005
N 557 ( z1130-05 ) від 26.09.2005
N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
25 січня 1993 року N 44 ( 44-93-п ) “Про оплату праці працівників
бюджетних установ і організацій на основі Єдиної тарифної сітки”
та наказу Міністерства освіти України від 25.02.93 р. N 45
( z0055-93 ) “Про розміри ставок заробітної плати і посадових
окладів працівників освіти України”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити погоджену з Міністерством праці України,
Міністерством фінансів України та Центральним комітетом профспілки
працівників освіти і науки України Інструкцію про порядок
обчислення заробітної плати працівників освіти.

2. Керівникам установ і закладів освіти провести перерахунки
заробітної плати всім працівникам, починаючи з 1 січня 1993 року.

3. Робітникам наскрізних професій посадові оклади встановити
в розмірах, передбачених Інструкцією, з подальшим переглядом їх до
рівня, визначеного після укладення галузевих тарифних угод.

4. Внести відповідні зміни до наказу Міністерства освіти
України від 25.02.93 р. N 45 ( z0055-93 ).

5. Вважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
народної освіти УРСР від 30.08.91 р. N 166 “Про затвердження
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників
народної освіти” з наступними змінами та доповненнями та
Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР від
25.12.91 р. N 258.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Щепотько В.П.

Міністр П.М.Таланчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти
України від 15.04.93 р. N 102
за погодженням з Мінпраці, ЦК
профспілки працівників освіти
і науки України, Мінфіном

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 травня 1993 року
за N 56

Інструкція
про порядок обчислення заробітної
плати працівників освіти

( З 1 червня 1996 року Інструкція застосовується з урахуванням
розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) та умов
оплати праці, затверджених Наказом Міносвіти N 252
( z0421-96 ) від 25.07.96 - втратив чинність )

( З 1 березня 2001 року Інструкція застосовується в частині,
що не суперечить умовам оплати праці, визначеним постановою
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134
( 134-2001-п ) “Про впорядкування умов оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери”, та розмірам посадових окладів
(ставок заробітної плати), затвердженим Наказом МОН N 161
від 29.03.2001 згідно з Наказом МОН N 161 ( z0303-01 ) від
29.03.2001 )

( За всім текстом Інструкції слова “середніх спеціальних”,
“середніх спеціальних закладів” та “середніх спеціальних
навчальних закладів” у всіх відмінках замінено на слова
“вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації” у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 )

{ З 1 вересня 2005 року Інструкція про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти застосовується в
частині, що не суперечить умовам оплати праці,
визначеним Наказом Міністерства освіти і науки
N 557 ( z1130-05 ) від 26.09.2005 }

I. Загальні положення

1. Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові
оклади, передбачені цією Інструкцією, застосовуються при
обчисленні заробітної плати таких категорій працівників:
педагогічних і керівних працівників загальноосвітніх шкіл,
шкіл-інтернатів та дитячих будинків усіх типів та найменувань,
ліцеїв, гімназій, коледжів, училищ фізичної культури, шкіл-дитячих
садків, інтернатів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів
трудового навчання та професійної орієнтації учнів, міжшкільних
комп’ютерних центрів, центрів допризовної підготовки,
приймальників-розподільників для неповнолітніх, виправно-трудових
колоній і спеціальних шкіл для дітей та підлітків, які потребують
особливих умов виховання;
педагогічних і керівних працівників дитячих дошкільних
закладів;
педагогічних і керівних працівників педагогічних училищ,
вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладів, курсів;
навчально-курсових комбінатів (навчальних пунктів) технічних шкіл
та інших навчальних закладів по підготовці, перепідготовці та
підвищенню кваліфікації (крім тих, які за оплатою праці прирівнені
до вищих навчальних закладів);
педагогічних і керівних працівників позашкільних закладів;
педагогічних працівників установ охорони здоров’я й
соціального забезпечення, культури й мистецтва,
житлово-комунальних та інших підприємств і організацій;
керівників гуртків, концертмейстерів і акомпаніаторів,
екскурсоводів;
педагогічних і керівних працівників інститутів удосконалення
вчителів (підвищення кваліфікації), навчально-методичних та
методичних кабінетів (центрів);
працівників фільмотек, які обслуговують установи освіти;
службовців, інженерно-технічних працівників, робітників
установ та закладів освіти.
Зазначені в Інструкції тарифні розряди є державними
гарантіями мінімальних рівнів оплати праці для конкретних
професійно-кваліфікаційних груп працівників, які перебувають у
трудових відносинах з установами та закладами освіти всіх форм
власності, при додержанні встановленої законодавством про працю
тривалості робочого часу та виконанні працівником посадових
обов’язків (норм праці).

2. Умови оплати праці керівників, спеціалістів, службовців та
робітників структурних підрозділів та окремих працівників установ,
закладів і організацій освіти, для яких вони не передбачені цією
Інструкцією (транспорту, зв’язку, сільського господарства,
комунального обслуговування та інших), встановлюються відповідно
до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних
галузей народного господарства і виробництв.

3. Установам і закладам освіти надано право вирішувати такі
питання в галузі організації та оплати праці:
затверджувати структуру й штати, встановлювати посадові
оклади й ставки заробітної плати згідно з розрядами Єдиної
тарифної сітки, визначеними цією Інструкцією, без дотримання
середніх окладів і без урахування співвідношень чисельності
керівників і спеціалістів у межах утвореного в установленому
порядку фонду заробітної плати (фонду оплати праці);
встановлювати надбавки за високі творчі й виробничі
досягнення залежно від особистого внеску кожного працівника в
межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці);
встановлювати працівникам доплати за суміщення професій
(посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів
виконуваних робіт (вихователям і помічникам вихователів дитячих
дошкільних закладів за перевищення планової наповнюваності груп),
а також за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово
відсутніх працівників без обмеження розмірів цих доплат та
переліків суміщуваних професій (посад) за рахунок і в межах фонду
заробітної плати (фонду оплати праці);
використовувати в навчально-виховній, виробничій і
господарській діяльності бригадний, сімейний підряди, колективну,
договірну й інші форми організації та стимулювання праці, гнучкі
режими праці;
залучати до читання окремих лекцій і проведення занять з
учнями (вихованцями) висококваліфікованих спеціалістів народного
господарства, діячів науки і мистецтва з погодинною оплатою праці
за рахунок і в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці);
передбачити у кошторисах установ і закладів витрати на
преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і
закладів освіти, а також на стимулювання творчої праці й
педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників, у
тому числі навчально-виховних закладів нового типу (гімназій,
ліцеїв, коледжів тощо), у розмірах не менше 2 відсотків планового
фонду заробітної плати.

4. Визначення ставок (окладів) працівників за розрядами
тарифної сітки провадиться з урахуванням їхніх кваліфікаційних
вимог.
Посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих
кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної
кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з
чинним законодавством.
Ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічних
працівників встановлюються керівниками закладів та установ освіти
при тарифікації за наслідками атестації.
Тарифікаційні списки встановленої форми (додатки N 1-3)
затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом не
пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління.
Схема ставок, посадових окладів, що запроваджуються з 1 січня
1993 року, визначена за розрядами Єдиної тарифної сітки, тарифними
коефіцієнтами і коефіцієнтами підвищення (додаток N 10).

5. Зміна розмірів ставок заробітної плати й посадових окладів
протягом року провадиться:
а) при зміні розміру мінімальної заробітної плати - з дня
прийняття рішення урядом;
б) при здобутті освіти або поновленні документа про освіту -
з дня подання відповідного документа;
в) при отриманні відповідної категорії за наслідками
атестації - з дня прийняття рішення атестаційною комісією;
г) при присвоєнні звань, що дають право на підвищення ставок
і посадових окладів, -з дня присвоєння;
д) при присвоєнні вченого ступеня кандидата наук - з дня
рішення спеціалізованої вченої Ради після прийняття рішення ВАКом
України про видачу диплома кандидата наук;
е) при присвоєнні наукового ступеня доктора наук - з дня
рішення спеціалізованої вченої Ради після затвердження ВАКом
України.
Якщо право на зміну розміру ставки заробітної плати
(посадового окладу) настає в період перебування працівника у
відпустці чи під час тимчасової непрацездатності, на підвищенні
кваліфікації, стажуванні, нарахування заробітної плати за новими
ставками (посадовими окладами) здійснюється з дня виникнення
такого права.

6. Відповідальність за своєчасне і правильне встановлення
працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення
заробітної плати покладається на керівників та головних
бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів освіти, керівників
вищестоящих органів управління.

II. Порядок визначення освіти

7. Освіта педагогічних працівників визначається на підставі
дипломів, свідоцтв, атестатів або посвідчень про закінчення
навчального закладу незалежно від спеціальності, яку вони отримали
після закінчення навчального закладу (за винятком тих випадків,
коли це окремо обумовлено).
Перелік навчальних закладів, закінчення яких дає право на
встановлення педагогічним працівникам ставок заробітної плати й
посадових окладів залежно від освіти, наводиться в додатку N 4.
Працівники установ та закладів освіти при втраті документів
про освіту можуть їх поновити в порядку, визначеному чинним
законодавством.
У випадках, пов’язаних з стихійним лихом, війною тощо, якщо
працівник може пред’явити документи, які побічно свідчать про
здобуту ним освіту (реєстраційні записи, списки колишніх студентів
(учнів) навчальних закладів, записи в атестатах на звання вчителя
та інші), ставка заробітної плати (посадовий оклад) цього
працівника визначається на підставі цих документів.

III. Розподіл педагогічних та керівних працівників
установ освіти за розрядами єдиної тарифної сітки

8. Педагогічні працівники шкіл, ліцеїв, гімназій, шкіл
естетичного виховання (музичних, художніх, хореографічних,
мистецтв тощо), шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, шкіл -
дитячих садків, дитячих будинків, приймальників-розподільників для
неповнолітніх, виховно-трудових колоній, міжшкільних
навчально-виробничих комбінатів трудового навчання та професійної
орієнтації учнів, міжшкільних комп’ютерних центрів, вищих
навчальних закладів по підготовці молодших спеціалістів (вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації), училищ фізичної
культури та професійно-технічних училищ, навчально-курсових
комбінатів (навчальних пунктів), технічних шкіл та інших
навчальних закладів по підготовці, перепідготовці та підвищенню
кваліфікації (крім тих, які за оплатою праці прирівнені до вищих
навчальних закладів), закладів охорони здоров’я, соціального
забезпечення і культури, а також педагогічних працівників
підприємств і організацій

——————————————————————
Назва посади | Тарифний розряд
——————————————————————
Вчителі всіх спеціальностей, викладачі, вихова-
телі, логопеди, завідуючі логопедичними пункта-
ми, методисти, педагоги-організатори, концерт-
мейстери, соціальні педагоги,психологи,
які мають:

вищу освіту:
спеціаліст вищої категорії 18
спеціаліст 1 категорії 17
спеціаліст 2 категорії 16
спеціаліст 15

спеціалісти, які мають середню спеціальну
освіту* 14,15

спеціалісти, які не мають середньої спеці-
альної освіти* 12,13
——————————————————————

* тут і далі: розряд встановлюється за наслідками атестації
відповідно до кваліфікаційних вимог

Примітки:
1) Старшим вихователям дитячих будинків, шкіл-інтернатів,
приймальників-розподільників і виховно-трудових колоній для
неповнолітніх, спеціальних професійно-технічних училищ,
спеціальних шкіл для дітей і підлітків, які потребують особливих
умов виховання, які мають вищу освіту, встановлюється 18 тарифний
розряд, для осіб із середньою спеціальною освітою -15 тарифний
розряд.
2) Ставки заробітної плати старших викладачів вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації встановлюються на 5
відсотків вище ставок викладачів вищої категорії. { Примітка 2
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

{ Примітку 3 пункту 8 вилучено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

3) Ставки заробітної плати, передбачені цим пунктом,
встановлюються концертмейстерам, які мають вищу та середню
спеціальну музичну освіту. Для зазначених працівників, які не
мають музичної освіти, ставки заробітної плати встановлюються на
0,27 мінімальної заробітної плати нижче ставок, передбачених для
спеціалістів з відповідною освітою, категорією, тарифним розрядом.
4) Ставки заробітної плати концертмейстерів, які закінчили
консерваторії, музичні училища, музичні відділення і відділення
клубної і культосвітньої роботи інститутів культури, педагогічних
інститутів, культосвітні училища, педагогічні училища і училища
культури, встановлюються як працівникам, які мають вищу або
середню спеціальну музичну освіту.

9. Керівники шкіл, шкіл-дитячих садків, шкіл-інтернатів,
дитячих будинків, дитячих будинків-інтернатів,
приймальників-розподільників для неповнолітніх, шкіл та
професійних училищ соціальної реабілітації, спеціальних шкіл,
спеціальних шкіл-інтернатів, санаторних шкіл, санаторних
шкіл-інтернатів, ліцеїв, гімназій, колегіумів, училищ фізичної
культури
{ Назва пункту 9 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки
N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

——————————————————————
Назва посад | Тарифний розряд
——————————————————————
Загальноосвітні школи, школи для дітей з
затримкою психічного розвитку, вечірні
(змінні), середні музичні і художні школи,
школи-дитячі садки, школи-інтернати, ліцеї,
гімназії, училища фізичної культури з
кількістю учнів:
до 300 18
від 301 до 1000 19
понад 1000 20
Спеціальні школи-інтернати для дітей, які
мають вади у фізичному чи розумовому роз-
витку, потребують тривалого лікування,дитя-
чі будинки усіх типів, спеціальні школи
для дітей та підлітків, які потребують особ-
ливих умов виховання, приймальники-розпо-
дільники для неповнолітніх дітей, школи-
інтернати для дітей-сиріт та дітей, які
залишилися без піклування батьків,
з кількістю дітей:
до 150 18
від 151 до 300 19
понад 300 20
——————————————————————

Примітки:
1) За кожні 700 учнів понад 1000 місячні посадові оклади
керівників установ підвищуються на 5 відсотків. { Примітка 1
пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
2) Особи, які не мають вищої освіти, на посади керівних
працівників установ освіти призначатись не можуть. Цей порядок не
застосовується для заступників директорів по господарській роботі,
військових керівників та керівників допризовної підготовки.
Працівникам, які не мають вищої освіти і займали ці посади до
1 квітня 1991 р., посадові оклади встановлюються у розмірах,
передбачених цим пунктом.
3) За директорами дитячих будинків, шкіл-інтернатів для
дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, а
також їх заступниками, призначеними з числа спеціалістів, які
отримували на попередньому місці роботи заробітну плату в більшому
розмірі, зберігається розмір заробітної плати, який вони
отримували на попередньому місці роботи.

10. Керівні та педагогічні працівники позашкільних закладів

——————————————————————
Назва посади | Тарифний розряд
——————————————————————
Директор (завідуючий, начальник) закладу з
кількістю учнів (вихованців):
понад 1500 17
від 501 до 1500 16
до 500 15
Директор школи естетичного виховання з
кількістю учнів (вихованців):
понад 600 17
від 301 до 600 16
до 300 15
Завідуючі відділом, лабораторією, кабінетом 15
Керівники гуртків, секцій, студій та інших
форм гурткової роботи, культорганізатори,
екскурсоводи, інструктори з туризму, аком-
паніатори, старші вожаті, які мають
вищу освіту* 11,12,13
середню спеціальну освіту* 10,11,12
без середньої спеціальної освіти* 9,10
——————————————————————

Примітки:
1) Посадовий оклад директора Київського палацу дітей та
юнацтва підвищується на 10 відсотків, завідувачів відділів,
лабораторій, кабінетів Київського палацу дітей та юнацтва - на 5
відсотків проти посадових окладів відповідних керівних працівників
позашкільних навчальних закладів з кількістю учнів (вихованців)
понад 600. { Абзац перший примітки 1 пункту 10 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
Посадові оклади головного інженера та головного художнього
керівника визначаються на умовах встановлення окладів заступників
директора, а посадові оклади завідуючих залами, клубами - на рівні
14 розряду.
2) Місячні посадові оклади керівників найбільших
республіканських, обласних, міських позашкільних закладів
(додаток N 7) встановлюються на 5 відсотків вище посадових
окладів, передбачених для керівників позашкільних закладів з
кількістю учнів понад 600. Віднесення позашкільних установ до
найбільших провадиться Міністерством освіти України. { Примітка 2
пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
3) Особи, які не мають вищої освіти, на посади керівних
працівників позашкільних закладів призначатись не можуть.
Працівникам, які не мають вищої освіти і займали ці посади до
1 квітня 1991 року, посадові оклади встановлюються у розмірах,
передбачених цим пунктом для аналогічних працівників у залежно
від кількості учнів (вихованців).
4) Посадові оклади керівників (старших керівників) та
заступників туристських походів, експедицій та екскурсій
встановлюються в розмірах, передбачених відповідно для керівників
та заступників керівників по виховній роботі позашкільних
закладів з кількістю дітей до 500.
5) В оборонно-спортивних оздоровчих таборах посадові оклади
начальника та командира роти встановлюються на рівні посадових
окладів відповідно директора та заступника директора школи по
навчально-виховній роботі, а посадові оклади командирів взводу та
відділення - відповідно на рівні 16 та 15 тарифних розрядів.
6) Місячні посадові оклади керівників оздоровчих таборів з
цілодобовим перебуванням дітей та підлітків підвищуються на 5
відсотків посадового окладу. { Примітка 6 пункту 10 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 471
( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

{ Примітку 7 пункту 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

{ Примітку 8 пункту 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

{ Примітку 9 пункту 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

7) Умови визначення тарифних розрядів керівникам гуртків,
секцій, студій, культорганізаторам, екскурсоводам, інструкторам з
туризму, акомпаніаторам, старшим вожатим поширюються на всі типи
установ освіти.
8) Керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм
гурткової роботи за керівництво зразковими колективами і народними
учнівськими колективами, розроблення, апробацію та впровадження
авторських програм, нових експериментальних або нетрадиційних
методик та їх впровадження, неодноразову підготовку учасників і
переможців конкурсів, оглядів, олімпіад, турнірів, змагань,
виставок учнівської молоді на державному та обласному (міському
міст Києва та Севастополя) рівнях, науково-дослідницьку та
науково-експериментальну роботу з учнями, підготовку учнів до
походів другої і вище категорії складності, за звання “Народний
майстер” ставки заробітної плати підвищуються на 10 відсотків.
{ Пункт 10 доповнено приміткою 8 згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373

Популярная литература для учителей!!!

Наказ № 102 від 15.04.93 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Новость образования прочитали 3,907 раз

Вы не видите полный текст новости, разработки урока, статьи, конспекта, сценария? Читайте здесь

Новость образования добавил Учитель, Раздел Новости образования Украины. Дата: June 11, 2012, 2:59 pm |

========
Рейтинг страницы » Наказ № 102 від 15.04.93 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ >>> составляет 6 из 10 пунктов

На странице было оставлено - 2 коммент.

=========
 1. Катерина сказал(а):

  я чула що наказ міносвіти № 102 вже недійсний?! це правда чи ні? хто знає?

 2. Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 сказал(а):

  Наказ Міністерства освіти України
  від 15 квітня 1993 року № 102
  Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
  27 травня 1993 р. за № 56
  (Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена цим наказом, з 1 вересня 2005 року застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557)

  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 року № 44 “Про оплату праці працівників бюджетних установ і організацій на основі Єдиної тарифної сітки” та наказу Міністерства освіти України від 25.02.93 р. № 45 “Про розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників освіти України” НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити погоджену з Міністерством праці України, Міністерством фінансів України та Центральним комітетом профспілки працівників освіти і науки України Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.
  ……

Оставить комментарий к новости - Наказ № 102 від 15.04.93 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Ваш комментарий

Вы можете использовать в статье эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Внимание: Модерация комментариев к новости включена. После проверки , Ваш комментарий будет опубликован.