Всего новостей образования России, Украины и Белоруссии - 60,773

Фахівці Центру освітнього моніторингу заявляють про необхідність доопрацювання нових навчальних програм для учнів 1-4 класів, посилаючись результати проведеного аналізу

проект програми для 1 - 4 класів

===========================
Міністерство освіти і науки України
Академія педагогічних наук України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

НАЦІОНАЛЬНА
програма виховання
учнів 1-12 класів
(проект)

Київ – 2007

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Виховання учнів в сучасній школі здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави і нації.
Нині особливо актуальним є фундаментальне методологічне положення видатного українського психолога Г.С.Костюка про те, що виховувати – означає проектувати поступове становлення якостей особистості і керувати здійсненням накреслених проектів.
Національна програма виховання є результатом проектно-цільової діяльності, що враховує найважливіші компоненти навчально-виховного процесу, а саме: діагностування; визначення й обґрунтування педагогічних завдань; моделювання і прогнозування; проектування і планування, організацію різних видів діяльності з учнями; моніторинг динаміки рівня життєвої активності вихованців; корекцію (самокорекцію) та регуляцію (саморегуляцію) відхилень у їхньому розвитку; аналіз та прогнозування виховних ситуацій.
Програмою передбачається залучення учнів до різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час.
Метою програми виховання є створення ефективної системи виховної діяльності класного керівника (вихователя) та гуманістичної виховної системи класного колективу.
Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:
- дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами національної програми;
- організація виховного процесу в класному колективі та з батьками на засадах проективної педагогіки та за принципом концентризму;
- створення програми виховання для кожного класу з урахуванням власних педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також – результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;
- наповнення програми виховання змістом, відповідно до вікових особливостей учнів;
- задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в само актуалізації) в умовах ЗНЗ;
- реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;
- оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;
- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;
- співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;
- інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.
Програма виховання розрахована на весь період виховної діяльності з учнями конкретного класу з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей (для роботи з учнями 1-4 класів, 5-9 та 10-12 класів). Структурними елементами програми є:
- концептуальні засади, в яких закладена основна ідея, принципи та структура виховання моделі;
- пояснювальна записка, в якій визначається мета й завдання виховної діяльності учнів, особливості структури і змісту програми, рекомендації класним керівникам (вихователям) щодо створення організаційно-педагогічних умов та застосування різних форм і методів виховної діяльності;
- змістове наповнення програми для всіх ступенів навчання (початкова, основна, старша школа) побудоване за 6-ма основними напрямами;
- списку використаної та рекомендованої літератури.
Змістове наповнення програми побудоване з дотриманням принципу концентризму, що відповідає концептуальним засадам національної програми виховання і визначається цінностями і ставленями особистості до суспільства і держави, людей, природи, праці, мистецтва і до себе. Після кожної змістової лінії подаються характеристики вікових особливостей учнів, зміст та форми виховної діяльності, критерії і вимоги до виховних досягнень учнів. У змісті виховної діяльності запропоновано орієнтовні форми проведення виховних справ та їх тематика для різних вікових категорій з урахуванням творчого підходу класних керівників, батьків та дітей на основі їхніх інтересів, запитів та потреб.
У даній програмі визначено орієнтири для роботи з конкретними класними колективами. Кожна програма виховання з конкретним класом має носити творчий характер, вирізнятися власною специфікою, що зумовлюється особливістю соціальної ситуації розвитку, провідною діяльністю, виховних впливів мікро- та макросоціумів, рівнів розвитку особистостей та класних колективів, власними можливостями педагога.
В проектній діяльності увага класного керівника (вихователя) акцентується на таких аспектах:
- розвиток творчої особистості дитини;
- виявлення та становлення індивідуальних особливостей школярів;
- рівні особистісно-виховних досягнення учнів;
- створення відповідних умов у школі для всебічного розвитку учнів;
- функціонування системи медично-психологічного та соціально-педагогічного забезпечення процесу розвитку школярів.
У процесі поетапної реалізації програми виховання класний керівник (вихователь) керується особистісно орієнтованим підходом до інтересів, потреб, здібностей, нахилів кожного учня, тим самим створюючи умови для самореалізації, саморозвитку, самовдосконалення на основі національних та загальнолюдських цінностей.
Програма виховання учнів реалізується шляхом:
- навчально-виховного процесу;
- позаурочної та позакласної діяльності;
- позашкільної освіти;
- роботи органів учнівського самоврядування;
- взаємодії з батьками, громадськими організаціями;
Виходячи з того, що дитина є суб’єктом виховного процесу, слід докорінно змінити технологію виховного процесу на основі використання таких педагогічних технологій, які ставлять за мету не нав’язування правил і норм та примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті моральних правил і норм, їх доцільності, добровільного їх сприйняття, творчого застосування, набуття досвіду морально-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до людей, до самого себе. А це потребує розвитку таких механізмів морального становлення особистості як ідентифікація, децентрація, позитивний образ «Я», емпатія, совість, рефлексивно-вольові механізми.
Для комплексної реалізації програми необхідно створення відповідних психолого-педагогічних умов у навчальному закладі, а саме:
- відповідність виховної практики засадам особистісно орієнтованої гуманістичної парадигми освіти;
- ставлення до особистості дитини як до суб’єкта виховання;
- перцептивна, комунікативна, інтерактивна взаємодія всіх суб’єктів виховного процесу;
- створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, перспектив її саморозвитку у колективі;
- захист і підтримка інтересів особистості дитини;
- самоідентифікація та суспільно-значуще особистісне самовизначення дитини ;
- стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;
- створення і набуття практичних навичок, необхідних для особистісної гармонізації;
- інтеграція виховних впливів освітнього середовища;
- практичне спрямування виховного процесу навчального закладу;
- культивування цінностей особистості.
Урахування вікових та індивідуальних особливостей старших школярів передбачає вибір доцільного змісту, форм і методів та відповідних виховних технологій:
- предметні виховні (формування необхідних знань, стійких поведінкових норм);
- особистісно орієнтовані (створення ситуацій взаємодії, емпатії,
- використання активних та інтерактивних технік);
- культурологічні;
- дитиноцентричні (основа виховного процесу – створення умов для розвитку дитини);
- соціоорієнтовані.
Для кожної вікової категорії прийнятними є використання індивідуальних (консультації), групових (тренінги, дискусії, дебати, ділові і рольові ігри), колективних (проекти) форм роботи.
Водночас, враховуючи вікові особливості, особистісні новоутворення школярів, важливо використати: метод створення проблемних ситуацій та їх аналіз; етичне оцінювання та співвіднесення з іншими еталонами гуманної поведінки; морально-етичні вправи, етичні тренінги; комунікативні ігри; «проективні» методики; театр-експромт; практичні акції, презентації, операції; метод виявлення самооцінки з елементами бесіди, гри; метод привчання, колективні творчі справи, групові справи, колективні творчі проекти. Доцільно використовувати також традиційні методи: спостереження, опитування, анкетування, бесіди, диспути, години спілкування, різні форми роботи з книгою, плакатами, ілюстраціями, періодичною пресою, усні журнали, ведення щоденників, тематичних зошитів; екскурсії, «заочні експедиції»; мандрівки; ранки, свята, вікторини, конкурси, змагання тощо.
З метою забезпечення ефективної реалізації програми на перспективу необхідно розробити навчально-методичні посібники та методичні рекомендації.
ПОЧАТКОВА ШКОЛА
Вікові особливості учнів
Молодший шкільний вік - є важливим у становленні особистості дитини, бо саме в цьому віці, враховуючи надбання довкілля та сімейного виховання, закладаються основи особистісного розвитку учнів початкової школи.
До вікових особливостей дітей 1-4 класів та їх особистісних взаємин можна віднести: незначний соціальний та моральний досвід, підвищену емоційність, вразливість і одночасно пластичність до морально-етичних впливів, імпульсивність та безпосередність поведінки дитини, бажання постійно розширювати коло спілкування. Тому узгодження поведінки та усвідомлення моральних явищ життя характеризуються емоційними узагальненнями, аналізом ситуацій та вчинків, які відповідають загальнолюдським етичним цінностям. Розрив між знаннями моральних принципів і відповідною поведінкою – найхарактерніша властивість дитини цього віку. Подальшого розвитку набуватимуть такі моральні почуття: провини, сорому, обов’язку, відповідальності, справедливості, власної гідності, сумління.
Основними потребами дитини в початкових класах є: потреби спілкування з людьми, в емоційному контакті, визнанні, оцінці своїх дій та вчинків, виявленні власних позицій у ставленні до інших, світу, потреба у дружбі, товариськості, повазі особистості, у самоповазі, набутті нових знань та вмінь для пізнання довкілля.
Перед вчителем постає важливе завдання: вирізняти мотив вчинку, роз’яснюючи їй його сутність і правильність в різних типових життєвих ситуаціях, даючи їм можливість емоційного “переживання“ разом із практичним застосуванням отриманих знань.
На основі спільних видів діяльності учні вчаться будувати свої взаємини із однолітками, входити в колектив ровесників, у них виникає потреба до взаємовимогливості і взаємодопомоги.
На цьому віковому етапі у дитини формується ядро особистості (моральні почуття, цінності, переконання), відбувається набуття досвіду моральної поведінки. Вона вчиться не лише виконувати вимоги колективу, а й бере активну участь у постановці вимог, виборі доручень, справи, яка їй до душі. В учнів виникає ще одне новоутворення – відносно стійки форми поведінки і діяльності, які в майбутньому становлять основу формування її характеру.
Після закінчення 1 класу залишається певна частина дітей, в яких не до кінця сформовані особистісні новоутворення, характерні для дошкільнят. А саме:
• недостатнє усвідомлення сприйняття шкільного життя, необхідності впорядкувати, організувати його за певними законами і правилами співжиття;
• недостатнє усвідомлення внутрішньої етичної інстанції, такої як совість (орієнтування лише на зовнішній контроль з боку дорослих, невміння діяти за їх відсутності), що викликає у школярів почуття невпевненості у собі, спричинює конфлікти у спілкуванні;
• відсутність переваг та продуманих дій над імпульсивними (стримування бажань відбувається лише в разі очікування винагороди чи покарання);
• несформованість адекватної самооцінки.
Вчителеві в 2 класі слід продовжувати виховну роботу, спрямовану на корекцію цих недоліків для будування специфічних для молодших школярів особистісних новоутворень: довільність психічних процесів, внутрішній план дій та рефлексію, інтелектуалізацію життя дитини.
У вчинках дітей наприкінці другого року навчання проглядається вже позиція у ставленні до того, що їх оточує. Розвиваються і змінюються внутрішні етичні інстанції, формуються моральні мотиви поведінки; розвивається здатність співпереживати, співчувати, а отже, і співдіяти з дорослими та однолітками.
Молодший шкільний вік (за І. Бехом) виявляється сприятливим щодо виховання у дитини фундаментального для її морального розвитку новоутворення, яким є здібність цінувати особистість людини.
Головним новоутворенням навчальної діяльності є формування теоретичного мислення дитини, що знаходить відповідне вираження і в рівні сформованості у дітей особистісних моральних якостей, першооснов багатьох моральних понять: доброти (гуманності), людяності, милосердя, чуйності, співчуття, чесності, справедливості, терпеливості та ін.
Формування особистості молодшого школяра значною мірою визначається реалізацією у виховному процесі діяльнісного підходу, згідно з яким моральні правила і норми засвоюються дитиною активно, в процесі діяльності та спілкування з дорослими, однолітками, старшими та молодшими дітьми. Основна функція її полягає в тому, що в ній набувається досвід ставлення дитини до світу, до людей, до самої себе.
Виховання молодших школярів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної шляхом: внесення
ціннісних складових у зміст навчальних предметів, відведення належного
місця “спільно-взаємодіючій діяльності” як на уроках, так і в позаурочний
час, на виховних заняттях; гуманізації взаємин у системах “учитель — учень”, “учень — учень”; використання вчителем демократичного стилю спілкування з учнями; створення умов для творчої самореалізації кожної особистості.
Важливим є особистісно зорієнтований підхід у вихованні молодших школярів, оскільки для дітей цієї вікової групи характерна особлива сенситивність до морально-етичних впливів, а надто сприйняття норм культурної поведінки, спілкування, мовного етикету, культури взаємовідносин.
Дуже часто внутрішнє самопочуття, емоціональний настрій дитини буває залежить від особистості вчителя початкових класів, оскільки для учнів 1-2 класів учитель залишається центральною фігурою, арбітром, авторитетом. Лише в 3-4 класах самооцінка, оцінка однолітків починає переважати оцінку вчителя.
Зовнішнім вираженням позиції дитини є роль у різноманітних ситуаціях дитячого життя. Вона проявляється в залежності від очікувань вчителя і дитини. Діти з невиправданими очікуваннями стають часто агресивними або, навпаки, пригніченими; боязкими або недовірливими, соціально інфантильними або неспокійними. Ці аспекти необхідно враховувати у роботі з дітьми та батьками.
Головне завдання вчителя – навчитись створювати і використовувати у шкільному житті ситуації, де знання і дії були б злиті та дозволили б фіксувати динаміку морально-духовного розвитку дитини, суть якого полягає у вмінні дитини самостійно, а іноді за допомогою вчителя реалізувати свої здібності до практичної діяльності. Вчитель має допомогти дитині просуватись від елементарних навичок поведінки до більш високого рівня, де необхідні самостійність у прийнятті рішень і моральний вибір.
Ефективність різних видів виховання залежить від спрямованості виховного процесу, форм і методів його організації. Пріоритетними для учнів початкових класів є активні методи, що спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.
Оскільки в молодшому віці дітей переважає образне мислення то основне місце має бути відведено ігровим методам і прийомам роботи з дітьми: ситуаційно-рольовим, сюжетно-рольовим іграм; методам аналізу життєвих ситуацій і привчання; ігровим методикам щодо виявлення самооцінки; іграм - драматизаціям, інсценуванню, іграм-бесідам, іграм-мандрівкам; екскурсіям; ігровим вправам, колективним творчим проектам, практичним акціям тощо.
1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
Критерії: Виховні досягнення учнів
1 2
Сформованість почуттів любові до Батьківщини, її національних цінностей;
Повага прав людини (толерантність, миролюбність) на початковому рівні. Усвідомлення приналежності до української держави і народу.
Шанування історії і мови свого народу, країни.
Почуття гордості та поваги до своїх батьків, роду, народу, місця, де народився.
Знання культури свого народу і прагнення дотримання традицій.
Розуміння правил взаємодії людей у сім’ї, суспільстві; безконфліктного прагнення проживання з іншими народами, виконання правил у житті.

Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
1 клас
1. Бесіда “Та земля мила, де мати народила”.
2. Тематичний зошит “Ми - українці”.
3. Гра-подорож “У країні рідної мови”.
4. Бесіда “Великий дім – держава.”
5. “Правовий букварик”.
6. Ранок “Мамин рушник”. Виставка “Рушник – оберіг дому”.
7. Екскурсія “Вулицями рідного міста (села)”.
8. Сімейне свято “Традиції моєї родини”.
2 клас
1. Усний журнал “У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна”: (1стор. –“Я – син своєї землі”; 2стор. – “Українці за кордоном”; 3стор. –“Славетні українці”).
2. Бесіда “Символи моєї держави”.
3. Групова справа “Кожному мила своя сторона”.
4. КТС “Моя мала Батьківщина”.
5. Правова відгадайка.
6. Оформлення альбому “Мій рідний край”.
7. Фестиваль сімейної творчості “Скарби моєї родини”.
8. Екскурсія “Презентація рідної вулиці”.
9. Етнографічна вітальня
3 клас
1. Година спілкування “Моя рідна Україна”
2. Бесіда „Що необхідно знати про національну символіку”.
3. “Кожна дитина має право” – конкурс малюнків.
4. Аукціон знань “Я живу у ….”.
5. Вікторина “Чи знаєш ти свій край?”.
6. Колективна творча справа “Свято нашого роду”.
7. Легенди мого краю (пошукова робота, конкурс малюнків).
8. Екскурсія „Чим славна моя вулиця?”
9. Етнографічна вітальня
4 клас
1. Усний журнал “Ми – українці – єдина сім’я”(складання твору-роздуму “Я – громадянин України і пишаюсь цим”).
2. Заняття “Школа прав дитини”.
3. Експедиція “Люби і знай свій рідний край”.
4. Перекличка повідомлень “Люди, які прославили мій край”.
5. Екскурсія до краєзнавчого або шкільного музею “Сторінки історії мого міста (села)”.
6. Конкурс малюнків “І живе калина на папері”.
7. Гра-подорож “До країни народного мистецтва”.
8. Година спілкування “Всі народи України живуть в злагоді й мирі”.
1. Ціннісне ставлення до людей
Критерії: Виховні досягнення
2 4
Усвідомлення на початковому рівні моральних якостей: чуйності; чесності; правдивості; справедливості; гідності; толерантності; милосердя; взаємодопомоги; товариськості; співпереживання; щедрості; поваги до особистості. Уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирне розв’язування конфліктів;
здатність враховувати думку товаришів, інших людей.
Уміння оцінювати власні вчинки і вчинки інших людей та висловлювати оцінні судження.

Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
1 клас
1. Бесіда „Мої обов’язки”. Розігрування ролей.
2. Ранок “Відкриваємо скриньку добрих справ”.
3. Театральна вистава “Про дружбу”.
4. Уявна подорож “До міста Ввічливих” (зупинки: Доброта, Помагайчик, Дружба).
5. Гра – тренінг “Світлофор ввічливості”.
6. Групова справа “Чесним треба бути всюди”.
7. Розігрування життєвих ситуацій ”Чарівні слова відкривають серця”.
8. Свято “Чепурушки”.
9. Етнографічна вітальня
2 клас
1. Бесіда “Про справжню дружбу”. Конкурс малюнків “Мій товариш”.
2. Пізнавально-розважальна гра “Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести Вам радість, люди!”.
3. Бесіда з елементами самооцінки „Бути совісним означає…”
4. Розгляд в групах життєвих ситуацій “Як би я вчинив…”.
5. Школа гарних манер.
6. Рейд “Турбота”.
7. Інсценізація української народної казки “Дідова дочка, бабина дочка”.
8. Конкурс “Заспіваймо разом. Пісні про добрих і ввічливих”.
9. Свято „Любов сердець своїх маленьких, дамо тобі, кохана ненько!”.
3 клас
1. Бесіди “Дерево міцне корінням, а людина – друзями”, “А совість тобі нічого не підказала” (за оповіданнями В.О.Сухомлинського).
2. “Правила нашого життя” (колективне складання правил товаришування).
3. Години спілкування “Вчимося бути добрими людьми”, “Чужого горя не буває”.
4. Написання твору “Що треба робити, щоб світ був чеснішим”.
5. Інсценізація “Якщо твій друг помилився…”, “Якщо ти погано вчинив”.
6. Щоденник “Мій день. Мої вчинки”.
7. Турнір “Лицарі! Вперед!”.
8. Свято „Є добрих людей у світі багато, та все ж найрідніші – то батько і мати”.
4 клас
1. Бесіди: “Найвища моральна цінність – людська гідність”, “Вихована людина. Яка вона?”, “Друг – це другий я”.
2. Бліц-інтерв’ю “Гляди не забудь – людиною будь!”.
3. Конкурс “Народна мудрість”(прислів’я та приказки про добро, совість, ввічливість, справедливість, чесність).
4. Урок милосердя “Можу допомогти”.
5. Акція “Подаруй свято іншим”.
6. Тренінг „Як навчитись стримуватись”.
7. Міні-твір „Хочу і треба”.
8. Перегляд (читання)та обговорення фільму (оповідання) “Золоте правило ввічливості”.
9. Свято родоводу „Як добре, що є на землі моя хата, як добре, що рідних у мене багато”.
Ціннісне ставлення до природи
Критерії: Виховні досягнення
1 2
Виховання елементів екологічної культури молодших школярів.
Початковий рівень сформованості понять, уявлень про природу, екологію. Уявлення про цілісність природи, місце людини в природі, розуміння необхідності гармонійного співіснування людини і природи, інтерес до пізнання природи;
Естетичні почуття до неї;
Прагнення берегти і примножувати її багатства; відповідально ставитись до природи;
висловлювати оцінні судження про власне ставлення до об’єктів природи і поведінки людей.
Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
1 клас
1. Бесіди: „Ми за них відповідаємо”, “Збережемо чистим довкілля”.
2. Операція-рейд “Чистий клас”. Морально-етичні вправи.
3. Акція “Збережемо красу природи. Зелені друзі мого краю”.
4. Проект “Рослини моєї вулиці”.
5. Екскурсія екологічною стежкою навколо школи.
6. Виставка малюнків: “Перші весняні квіти”, “Зустріч пернатих друзів”.
7. Конкурс знавців „Природа в загадках, прислів’ях, прикозках та віршах”.
2 клас
1. Бесіди “Чорнобиль – рана України”, “Віч-на-віч з природою”, „Дивовижні звірі Марії Приймаченко”.
2. Операції: “Чисте джерело”, “Чиста криниця”.
3. Акції: “Збережемо красу природи”, “Якби тварини вміли говорити”.
4. Морально-етична вправи “Боляче буває всім” (ставлення до тварин).
5. Проект “Тварини моєї місцевості”.
6. Екскурсія “Екологічна стежка в різні пори року” вулицею міста (села).
7. Ранок “Первоцвіти просять захисту”.
8. Трудовий десант “Наш квітник – найкращий”.
9. Конкурс знавців народних прикмет, приказок про природу “Народ скаже як зав’яже”.
3 клас
1. Усний журнал “Подорож лісовою стежкою”.
2. КТС “Чорнобиль не має минулого часу”.
3. Операція-рейд “Чисте подвір’я”.
4. Акція “Збережемо красу природи”. Конкурс плакатів “Я не скривджу рідної землі”.
5. Бесіди: “Ти відповідальний за тих, кого приручив”, „Таємниця Катерини Білокур”, „Краса людської праці на землі”, „Не ображай дерево”, „Якби зорі говорили”.
6. Гра-подорож “Заповідні місця мого краю”.
7. Екскурсія екологічною стежкою міста (села).
8. Виставка-ярмарок “Подарунки осені”. Казковий фруктово-овочевий бал.
9. Трудова операція “Посаджу дерево”.
10. Ранок „Свято новорічне нам несе зима”, „На квіти осені чарівні подивись”.
4 клас
1. Бесіди: „Тече річка невеличка”, “Стань природі другом, будь природі сином” (складання звернення до однолітків), “Себе я бачу в дзеркалі природи”.
2. Урок-роздум “На Чорнобиль журавлі летіли”. Конкурс малюнків.
3. Рейд-операція “Чисте довкілля”.
4. Акція “Збережемо красу природи”.
5. Аукціон знань “Знай, люби, бережи”.
6. Проект Презентація “Збережемо природу рідного краю”.
7. Екскурсії: „В усі пори року прекрасна земля”, “Екологічною стежкою до лісу (гаю, лугу, річки)”.
8. Екологічна вікторина “Жива і нежива природа”.
9. Виставка квітів “Який прекрасний цей світ, подивися”.
10. Конкурс виробів з природного матеріалу “Природа і фантазія”.
11. Ранок „Зима іде, новорічне свято веде”.
Ціннісне ставлення до праці
Критерії : Виховні досягнення
1 2
Початковий рівень сформованості понять та уявлень про працю. Усвідомлення значущості праці в житті людини;
Відповідальність за результати власної праці та праці інших;
Прагнення і здатність співпрацювати в спільній діяльності;
Виявлення вимогливості до себе, обов’язковості, охайності, бережливості, дисциплінованості старанності;
Уявлення про різні види професій та особистісні якості, необхідні сучасному працівникові.

Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
1 клас
1. Бесіди: “Бджілка мала, та й та працює”, „Всякій справі – свій час”, „Як краще виконувати домашнє завдання”, „Всяка річ створена працею”, „Кожній речі – своє місце”.
2. Інсценізація казки “Про двох братів – Умійка та Невмійка”.
3. Година мрій “Коли я виросту…”.
4. Виставка власних виробів “Місто веселих майстрів”.
5. Зустріч з батьками “Знайомлюсь з професією”.
6. Година спілкування “Ким я хочу стати”.
7. Екскурсія в бібліотеку, теплицю.
8. Акція “Збережемо книгу” (виготовлення закладок).
9. КТС “Подарунок малюкам дитячого садка”.
2 клас
1. Бесіди та виховні години: „Твій режим дня”, „Годинник того не підведе, хто час цінує”, „Твоє навчальне місце в школі і вдома”, „Хліб – у сьому голова”, Виховна година „Школа – наш дім, ми – господарі в нім”, Виховна година Виховна година “Чи потрібно людині працювати?”.
2. Свято у школі “Землю сонце прикрашає, а людину – праця”.
3. Діалог на класну годину “Професія моїх батьків”.
4. Конкурс “Кращий мамин помічник”.
5. Година спілкування “Діло майстра величає”.
6. Екскурсія до медичної установи.
7. Акція “Книжкова лікарня”.
8. КТС “Подарунки молодшим друзям”.
3 клас
1. Бесіди: „Хвилина час береже”, „Час – річ дорогоцінна”, „Чи вмієш ти вчитися?”, „Багатства Вітчизни множаться працею”, “Праця годує, а лінь – марнує”, “Цінуймо працю інших”.
2. Зустріч “Всі професії потрібні …”.
3. Щоденник “Мої досягнення” (я вмію, я хочу, я навчусь).
4. Конкурс “Мала господиня”.
5. Екскурсія на харчоблок.
6. Рейд “Скибочка хліба”.
7. Інтерв’ю у працівників школи (кухаря, бібліотекаря, техпрацівника, вчителя, психолога, медпрацівника та ін.).
8. Тиждень книги “Айболить” (як ми “лікували” свої книги, що були з нами цілий рік).
9. КТС “До джерел народних ремесел”.
4 клас
1. Бесіди для класної години: „Скільки коштує хвилина?”, “Праця прикрашає людину”, “Праця – джерело життя і головна його прикраса”.
2. Операція “Я – черговий”.
3. Екскурсія на виробництво.
4. Трудовий десант “Через річку, через гай іде хлопчик Помагай”.
5. Акція “Допоможи книзі!”.
6. Проект “Трудові традиції української родини”. Сімейний фотоальбом “Працьовита родина”.
7. Гра-презентація “Всі професії потрібні, всі професії важливі”.
8. Добродійна акція “Подарунки власноруч”.
9. Інформаційний бюлетень “Калейдоскоп професій”.

Ціннісне ставлення до мистецтва
Критерії: Виховні досягнення
1 2
Початковий рівень виховання естетичного та емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва. Здатність розуміти і сприймати окремі художньо-тематичні інформації, частини художніх творів; уявлення про мистецтво та засоби його виразності, інтерес до мистецтва, поняття про естетичні почуття, переживання, пов’язані із сприйманням творів різних видів мистецтва;
оцінювання власного ставлення до мистецтва;
здійснювання творчої діяльності у мистецькій сфері на елементарному рівні.

Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
1 клас
1. Бесіда “Абетка мистецтва”.
2. Екскурсія до музичної школи “Музика поруч з нами”.
3. Виставка малюнків “Краса природи навколо нас”.
4. Літературна студія “Мистецтво слова” (розучування, декламування, інсценування віршів).
5. Колективно-творчий проект з декоративно-прикладної діяльності (природний матеріал).
6. Години милування природою: „Танок осіннього листя”, „Сумна пісня осені”, „Зима-скульптор”, „Музика літа”.
7. Подорож до кінозали “Такі цікаві мультяшки”.
8. Хвилини з мистецтвом “Таємниця однієї картини” (за вибором вихователя).
9. Виставка родинної спадщини (ДПМ).
10. Проект “Музика в природі”.
11. Інсценізація народної казки (за вибором).
2 клас
1. Уявна гра-мандрівка “У країну мистецтва”.
2. Екскурсія “Музика народних свят”.
3. Виставка-презентація “Краса природи у творах образотворчого мистецтва”.
4. Літературна студія “Мистецтво слова” (конкурс читців, інсценування віршів).
5. Колективно-творчий проект “Килимок”.
6. Години милування природою: „Осіння щедрість”, „Сніговий балет”, „Чим пахне весна?”, „Веселкове літо”.
7. Подорож до кінозали “Чарівна казка”.
8. Хвилини з мистецтвом “Таємниця однієї картини” (за вибором вихователя).
9. Виставка родинної спадщини (ДПМ).
10. Проект “Музичні враження”.
11. Інсценізація народної казки (за вибором).
3 клас
1. Бесіда класної години “В царині мистецтва”.
2. Екскурсія “Музичний фольклор рідного краю”.
3. Виставка малюнків “Краса природи рідного краю”.
4. Літературна студія “Мистецтво слова” (конкурс читців, інсценування байок).
5. КДК “Я вишиваю рушничок”.
6. Подорож до кінозали “Художній фільм”.
7. Години милування природою: „Весняна симфонія життя”, „”Хоровод весняних квітів”, „Лісові сюрпризи”.
8. Хвилини з мистецтвом “Таємниця однієї картини” (за вибором вихователя).
9. Конкурс юних декламаторів „Доторкнутися словом до серця”.
10. Проект “Музичні захоплення”.
11. Колективна творча справа: “Архітектура рідного краю”.
4 клас
1. Бесіда виховної години “Мистецькі шедеври”.
2. Екскурсія до музею “Музична спадщина рідного краю”.
3. Виставка художньо-літературних замальовок “Краса природи в довкіллі”.
4. Літературна студія “Мистецтво слова” (конкурс юних поетів, театральних постанов).
5. КДК “За народними ремеслами”.
6. Подорож до кінозали “Документальний фільм”.
7. Години милування природою: „Осінній калейдоскоп”, „Мороз-чарівник”, „Весна-красна”, „Літні барви”.
8. Хвилини з мистецтвом “Таємниця однієї картини” (за вибором вихователя).
9. Виставка “Стежками рідного краю” (ДПМ).
10. Проект “Музична терапія”.
11. Колективна творча справа-збірка “Все в рідному краї має пісню свою”.

Ціннісне ставлення до себе
Критерії: Виховні досягнення
1 2
Виховання ціннісного ставлення до здорового способу життя Усвідомлення цінності людського життя, кожної людської особистості, уміння дотримуватись правил здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму, пристосування до змін навколишнього середовища, протидія хвороботворним чинникам, психічного благополуччя, розпізнавання прекрасного в оточенні і в самій людині); безпеки власної життєдіяльності (розпізнавати та протидіяти факторам шкідливого впливу на здоров’я людини); здійснення самоконтролю, самооцінювання, саморегуляції; виявлення вольових рис особистості (вимогливість, відповідальність, самокритичність, самоповага, почуття гідності).

Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
1 клас
1. Бесіди: „Будьмо здорові, або пригоди маленьких зубчиків”, “Якщо хочеш бути здоровим – загартовуйся”, “Чистота рук – запорука здоров’я”, “На кого ти хочеш бути схожим?”, Що таке хвороба та як їй запобігти?”, „Вогонь буває різним”, „Зовнішній вигляд хлопчика й дівчинки”.
2. Гра “Як стати Нехворійком” (читання листа від Нехворійка, поради).
3. Спортивні змагання “Увага, старт!”.
4. Інсценізація “Це ми – Мікроби. Можна до Вас?”(агітбригада, яку підготували учні основної школи школи).
5. Година рухливих ігор. Ігротека.
6. Азбука шляхетності „Хай живе ввічливість!”.
7. Конкурс малюнків “Мій настрій”.
8. Ранок “Сімейна реліквія”.
2 клас
1. Бесіди: “Профілактика інфекційних захворювань” (складання пам’ятки “Як не захворіти”), “Береженого Бог береже”, “З ким я піду в похід”, “Пам’ятай про інших”, „Людина – частина живої природи”, Сам вдома: безпечні ігри”, „Ти – пішохід”, „Чистота – запорука здоров’я”, „Дерево міцне корінням, а людина – друзями”.
2. Уявні ігри-мандрівки: „До Країни здоров’я”, „В країну веселих ноток”, „Парад корисних порад для дорослих і малят”.
3. Спортивні змагання “Старти надій”.
4. Вікторина “Сам вдома”.
5. Рольова гра “Я на вулиці”.
6. Ігрова програма „Дім без книги, як день без сонця”.
7. Конкурс малюнків “За чим я сумую, чому я радію”.
8. Свято “Домашнє вогнище родинне”.
9. Бал ввічливості „Будь ласка, спасибі і будьте здорові – слова необхідні й корисні у мові”.
10. Анкетування “Який “Я” (самооцінка).
3 клас
1. Бесіди: “Продукти харчування – наші друзі і вороги” (складання меню одного дня), “Що означає бути вихованою дитиною?”, „Режим дня школяра”, „Небезпека від вогню”, „Знай свої права, дитино!”, „У чистій воді риби багато, у доброзичливої людини друзів багато”, „Милосердя – душа доброї людини”. „Правила поведінки з незнайомими людьми”, „Знай та виконуй правила дорожнього руху”.
2. Свята: Мийдодіра “Здоровим будь!”, іменинників „Дарунки-обереги”.
3. Виставка творчих робіт “Як я дбаю про своє здоров’я” (фотовиставка, малюнки).
4. Малі олімпійські ігри “Спортивна надія”.
5. Уявна гра-мандрівка „Краса імені мого”.
6. Групова справа “Шлях до перемоги над собою”. Ведення щоденника “Мій день. Хороше і погане”.
7. Конкурс листівок “Моєму улюбленому герою”.
8. Психологічний портрет “Який мій друг” (міні-твір, малюнки, вірші тощо).
9. Конкурс малюнка “Найцінніше в моєму житті”.
4 клас
1. Бесіди: “Правила харчування”, “Тютюн: користь чи шкода?”, “Переможемо всі хвороби”, „Шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе”, „Те, що знаєш, і те, що вмієш, за плечима не носити”, „Поговоримо про електроенергію”, „Подарунки: чи це складно?”, „Повір у себе”, „Про СНІД від лікаря Неболить”, „Людина починається з добра” (за творами В.О.Сухомлинського).
2. Веселі естафети “Козацькі забави”.
3. Інсценізація та обговорення ситуацій “Завтрашній характер – у сьогоднішньому вчинкові”.
4. Рольова гра “На кого я хочу бути схожим у житті” (“Мій ідеал”).
5. Свято “Цінності моєї родини”.
6. Ігрові програми „Еврика!”, „Міс класу”.
7. Проект “Мій відпочинок на Різдвяних канікулах”.
Основна школа
Вікові особливості учнів
Підлітковий вік – складний відповідальний період становлення особистості (за Л. І. Божович, це період другого народження особистості) в якому формується соціальна спрямованість і моральна свідомість: моральні погляди, судження, оцінки. Уявлення про норми поведінки запозичені у дорослих. Шлях оволодіння ними відбувається через реальні стосунки, через оцінки їх діяльності дорослими. Але підліітки прагнуть до вийняткових умов, щоб виявити себе, тому вони важко сприймають буденні справи, наприклад, що волю загартовує і навчання, що відкрите визнгання своїх помилок свідчить про сміливість, що усвідомлення своєї провини – крок до відповідальності. Знання моральних норм та еталонів взаємин розуміють не завжди глибоко, важко сприймається моральний релятивізм, тому оцінки вчинків інших категоричні, безкомпромісні. Моральні переконання ще нестійкі, але вони стають специфічними мотивами поведінки. З’являються власні погляди, оцінки, які ще можутиь швидко змінитись, але й протилежну точку зору підліток буде захищати так самопристрасно, як і минулу.
Важливі зміни відбуваються в мотиваційній сфері: потреба в самоповазі, в самоствердженні, у визнанні товаришів, у позитивному ставлеенні з боку значущих товаришів. З’являється орієнтація на майбутнє: мрія, ідеали, перспективні плани, віддалена мета. Проте для підлітка характерна й відмова від поставленої мети всупереч її об’єктивній значущості, бо воля ще слабка. Підлітки частіше діють за найбільш сильним мотивом, власною ж поведлінкою вони ще не володіють і самі визнають відсутність у себе вольових якостей.
Педагогічне завдання – розвивати у підлітків вольову поведінку, використовуючи для цього емоційно привабливі цілі, підтримувати їх наміри й уявлення про можливість досягти власного рівня домагань. За Л. І. Божович, у підлітків у вольовому акті слабо ще представлена виконавська частина. Очима підлітків основною причиною їх неуспішності в школі є лінощі. Практика свідчить, що не менше значення має забезпечення пізнавальної мотивації, розвиток інтересів. Підлітків характеризує легкість виникнення переживань, емоційної напруги. Їм важко стримувати свої й радість, й горе,йобразу, й гнів. Їх емоції відрізняються ригідністю – інертністю, негнучкістю, навіть тенденцією до самопідтримування. Підлітки “купаються ” у власному горі, або в почутті провини. Вони вічувають задоволення від будь – яких переживань, відчувають потребу в сильних емоційних насиченнях. Супуречливі прагнення, які виникають досить часто, ще більше підсилюють загальний емоційний фон, і це веде до виникнення стану афекту. Афективний стан може бути досить тривалим і виникати з незначного приводу. Треба вчити підлітків володіти своїми емоціями, усвідомлювати їх, говорити про них, виявляти в культурних формах.
Відбувається інтенсивний розвиток самосвідомості: виникає інтерес до свого внутрішнього світу, що веде до поглиблення та ускладнення процесу самопіднання. Підліткова рефлексія спрямована на розуміння самого себе% особлива увага приділяється власним якостям особистості, тому підвищується чутливість до оцінок з боку оточуючих, виникає орієнтація на реальні досягнення. Рефлексія відкриває недосконалість “Я”, що глибоко та гостро переживається. Найбільший сплеск рефлексивності в 7-8 кл. Зростає критичність з приводу власних недоліків, наприклад, вже в 6 класі з’являються діти, які не вважають себе здібними до жодного з предметів.
Моральна мотивація ще не стійка, тому підліток легко піддається навіюванню таким формам соціальної поведінки, які роблять його дорослим у власних очах.
Образи “Я”, що створює в своїй свідомості підліток, дуже різноманітні: це фізичне “Я” (уявлення про свою зовнішність), про писхічне “Я” (про риси характеру, про свої здібності тощо). Але ставлення до всіх цих рис свого “Я” залежить від системи цінностей, яка формується завдяки впливу членів своєї сім’ї та ровесників. Саме тому одні гостро переживають відсутність зовнішньої краси, а інші – фізичної сили, дехто всю увагу спрямовує на підвищення результатів у спрті. Образ “Я” ще не стабільний, уявлення про себе рухливе. Іноді випадкова фраза, комплімент або посмішка надовго порушують спокій душевного життя підлітка.
З образом “Я” пов’язана самооцінка . Для підлітка важливо знати не тільки, який він є , але й на скільки значущі його індивідуальні особливості для оточуючих, а тому й для самого себе. Постійнго відбувається порівняня: “Я такий ,як усі ” або “Я не такий, як усі”. Але в ідеалі самооцінка повинна складатися із порівняння самого себе сьогодні із самим же собою, але вчора: “Я вчора і я сьогодні, а яким я стану ( повинен стати) завтра?”. Це складно, але ефективно. Самооцінка має загальний характер та ще й занижена: підлітки перебільшують свої недоліки, успіхи дещо занижують. Але за заниженою самооцінкою може ховатись високий рівень домагань, на основі цього розвивається феномен “дискомфорт успіху“. Підліток, маючи таку самооцінку, знецінює досягнення своїх ровесників, радіє їх невдачам. Така конфліктна самооцінка виникає при завищенних вимогах з боку батьків, або песимістичних уявленнях про можливості свого сина або доньки. У підлітка тоді виникає сильна реакція навіть на справедливі зауваження. Він шукає зовнішніт причини для виправдовування своїх реальних невдач або тих, що прогнозуються. Такий “афект неадекватності” вимагає пошуку психологічного захисту у вигляді знецінення успіхів інших. Висока самооцінка повинна поєднуватись зі здатністю диференційовано оцінювати свої досягнення і в той же час бачити недоліки, й перспективи покращення результатів за рахунок усунення недоліків.
Старші адекватно оцінюють товаришів, але перебільшують оцінку себе. М.І.Лісіна висловила гіпотезу про продуктивність дещо завищеної самооцінки у порівнянні з заниженою. Загальне позитивне ставлення до себе, до своїх можливостей повинно залишатися незмінним, а недоліки сприйматись як тимчасові, які можна усунути, якщо постаратись надалі.
Самооцінка поступово емансипується від оцінок оточуючих і набуває все більшого значення як регулярно власної поведінки.
Крім раельного “Я” виникає й “Я – ідеальне”. Якщо рівень домагань високий, а свої можливості усвідомлюються недостатньо, тоді “Я – реальне” буде дуже відрізнятися від “Я – ідеального”. Такий стан веде до невпевненості в собі, а в поведінці це виявиться в образливості, впертості, навіть в агресивності. Якщо “Я – ідеальне” сприймається досяжним, воно спонукає до самовиховання, здійснення якого сприяє розвитку саморегулювання. Саморегулювання вміщує в собі вільну постановку мети та вибір засобів її досягнення. Деякі старші підлітким (3%) розробляютть навіть програму самовдосконалення, але не всі мають силу волі та наполегливість, щоб здійснити її. Здатність ставити мету, усвідомлювати засоби її досягнення, використовувати свої можливості, передбачати результати є показником високої зрілості особистості, що з’явиться пізніше. Проте наприкінці підлітковогго віку виникає потреба в життєвому самовизначенні (закінчується 9 клас), спрямованість на майбутнє, визначення свого життєвого шляху, майбутньої професії. Ця потреба конкретизується в новій соціальній позиції, яка розгортається на наступному віковому етапі.
1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
Критерії: Виховні досягнення
1 2
Сформованість: патріотичних почуттів, національної самосвідомості, правосвідомості, політичної культури, культури міжетнічних відносин. Любов до свого рідного краю, Батьківщини, народу.
Повага до українських та родинних законів, звичаїв, обрядів і традицій.
Відчуття своєї приналежності до України.
Усвідомлення спільної власної долі з долею Батьківщини.
Знання та володіння українською мовою.
Прагнення до збереження та примноження духовного та матеріального багатства українського народу.
Особисте усвідомлення себе українцем.
Віра в духовні сили та майбутнє.
Усвідомлення праці як життєвої потреби.
Усвідомлення моральних та культурно-національних цінностей.
Шанобливе ставлення до державної символіки.
Осмислення відповідальності як важливої риси особистості..
Усвідомлення особистістю своїх прав, свобод, обов’язків.
Свідоме ставлення до законів своєї держави.
Дотримання правил та норм поведінки, соціально значимих для суспільства.
Розуміння особистої відповідальності за свої вчинки.
Активна життєва позиція щодо негативних проявів у соціумі.
Знання про типи держав, політичні організації, виборчу систему.
Активна громадянська життєва позиція.
Знання історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах.
Повага до представників інших етносів, їх прав та культурно-національних цінностей.
Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
5 клас
1. Збір: „Закони нашого життя (розробка законів життя класу)”.
2. „Хто я є?” (діагностика рівнів соціального, духовного розвитку особистості).
3. Години спілкування: “Немає прав без обов’язків”
4. Екскурсії: “Сторінками історії”; “В ім’я твого і мого життя”.
5. Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни та воїнами УПА “Ніхто не забутий, ніщо не забуте”.
6. Гра-експрес “Котилася торба”.
7. Спартакіада народних ігор “Ігри народів світу”.
8. Родинне свято “Традиції моєї родини”.
9. Родинна вітальня “Бабусина скриня”.
10. Ігрова програма “Скриня народної мудрості”.
11. Вікторина “Наші обереги”.
12. “Головна пісня Батьківщини”.
13. Жива газета „Калейдоскоп нашого життя”.
14. Народний календар “Духовність народу”;
15. Конкурс малюнків “Люби і знай свій рідний край”.
16. Конкурс ерудитів “Що я знаю про Україну”.
17. Акція “Школа – наш дім, ми господарі в нім”.
18. Екологічний десант “Чиста школа, чисте подвір’я, чисте селище”.
19. Благодійна акція “Згадаймо всіх поіменно”.
20. Фестиваль фотознімків “Моя країна моїми очима”.
6 клас
1. Бесіди: “Моя земля – земля моїх предків”, “Україно, матінко моя”.
2. “Традиції мого народу” – ярмарки, фестивалі народної творчості, презентація національних блюд, театральне дійство, зустрічі з народними майстрами.
3. Конкурс юних декламаторів “Мова рідна – слово рідне!”.
4. Інтелектуальна гра “Чи знаю я рідну мову”.
5. Акція “Хто живе поруч зі мною”.
6. Фестиваль “Веселка”.
7. Бесіди: „Символи України”, “І синє небо, і жовте колосся”, „Народні символи”, „Мої права та обов’язки”.
8. Веселі старти „Козацькі розваги”.
9. Конкурс „Де найкращая земля?”.
7 клас
1. Усні журнали: „Державна символіка України”, „Мій рідний край – моя земля” (регіональний аспект), „Моя земля – земля моїх батьків”, „Сторінками рідного краю”.
2. Конкурс „Сто чудес України”, „Чудеса рідного краю”. (вивчення архітектурних пам’яток України, заповідників, визначних історичних місць).
3. Етнографічна вітальня „Люблю я свій народ, ціную його звичаї”.
4. „Мова рідна, слово рідне, Хто їх забуває,Той у грудях не серденько, Тільки камінь має”.
5. Конкурс юних декламаторів „Любове моя – Вкраїно!”.
6. Театралізоване дійство „Україна від козацьких часів до сьогодення”.
8 клас
1. Заочна відео мандрівка “Країна, в якій я живу”
2. Години спілкування: “Істина, свобода та відповідальність”.
3. Джерела духовності мого краю (вечори, екскурсії, зустрічі з видатними земляками).
4. Родинні зустрічі „Історія моєї родини – в історії мого краю”.
5. Зустрічі: „Митці мого краю”, „Поети мого краю”, „Видатні люди мого краю”.
6. “Козацькі сурми”.
7. Свято „Моя найкраща в світі сторона – чарівна, неповторна Україна”.
8. Години спілкування:„Я – громадянин і патріот держави”, „Я – учень своєї школи”, „Українці за кордоном . Що таке діаспора?”
9. Вікторина „Що ти знаєш про Україну?”.
9 клас
1. Години спілкування: “Видатні вчені України”, “Для себе жити – тліти, для сім’ї жити – горіти, для народу жити – світити”, “Чорнобиль – горе і біль”, “Біль і крик душі під знаком Чорнобиля”.
2. Колективні творчі справи: усний журнал “Державні та народні символи моєї держави”, прес-конференція “Мої права, мої обов’язки”, прес-шоу “Права дітей на особливу турботу”.
3. Диспут “Чи захищені права дитини у нашій державі?”.
4. Вечори: вечір української патріотичної пісні “А найбільш я люблю Україну”, вечір-реквієм “Ваш світлий подвиг незабутній”.
5. Колективне ігрове спілкування “Турнір ораторів”, “Якби я був президентом…”.

2. Ціннісне ставлення до людей
Критерії: Виховні досягнення
1 2
Сформованість:
духовно-моральної культури особистості (чуйність, чесність, правдивість,
справедливість, гідність, милосердя, толерантність, совість, терпимість, миролюбність, ввічливість, делікатність, тактовність тощо), Знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей.
Вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі.
Вміння прощати і просити пробачення.
Єдність моральної свідомості та поведінки.
Єдність слова і діла.
Активна моральна життєва позиція.
Усвідомлення ідеалів сімї, родини.

Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
5 клас
1. Морально-етичні бесіди: „Дякуй старшим за те, що вони повчають тебе”, „Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей”.
1. Колективне ігрове спілкування “Дружба, це - ……”.
2. Міні-твір “Я і мій ідеал”.
3. Години спілкування: „Десять заповідей людяності”, „Золоте правило людяності”, “Як сподобатися людям”
4. Тренінги “Спілкуємося та діємо”; “Вчимося правильно спілкуватися”.
5. Ігрова програма “Скарбничка мудрості”.
6. “У добрі справи ти вклади прекрасні прояви душі”.
7. Гра “Асоціація на ярлики”.
8. Рольова гра “Не робіть моїх помилок”
9. Години спілкування: “Маленька людина та великий світ”; “Як сподобатися людям?”; “Різні люди – різні погляди”; “Тлумачний словник ввічливих слів”; “Добро – це коло, всередині якого є краса”, “Для мами завжди ласкаві слова”, “Слово не горобець, вилетить – не впіймаєш”, “Хочеш мати друга – навчись другом бути”.
10. Ігрові тренінги: “Знову познайомимося”, “Мистецтво дарувати”
11. Колективне ігрове спілкування “Чарівний стілець”.
12. КТС “Складання еталону поведінки мого однолітка”.
13. КТС “Чи поможуть вітаміни всім нам вчитися відмінно”.
14. Родинне свято “Берегиня нашого дому”.
15. Концертна програма „Мамам любим, мамам милим”.
16. етнографічна вітальня
6 клас
1. Години спілкування: „Людей я буду любити, добро й милосердя чинити”, „Я зичу Вам доброго дня!”, „Людина починається з добра”.
2. Акція “Милосердя” (допомога одиноким людям, інвалідам; концерт для учнів шкіл – інтернатів, дитячих будинків).
3. Тренінг “Ні – шкідливим звичкам!”.
4. Випуск стінгазети “Я та моє здоров’я”.
5. “Час спілкування з цікавими та шанованими людьми” - бесіда, пошукова робота,
6. КТС „Моє генеалогічного дерево”.
7. Зустрічі: “Моє рідне село”, “Мої земляки”, “Дідусеві нагороди”.
8. Свята: „Цілую бабусині втомлені руки”, „Найкращі дні для наших матерів – це ті, коли щасливі їхні діти”, „Дідусю, дідусю, тобою горджуся…”, „Благословіть, батько й мати, косу заплітати”.
9. Агітбригада: „Хай вогонь в серцях палає, а пожежі не буває”.
7 клас
1. Екскурсії: “Їх подвиги в пам’яті вічні”, “Будь гідним пам`яті батьків”, “Безсмертним подвигом своїм вони прославили Вітчизну”, “Як ми дійшли до перемоги”, “Доля однієї людини”, “Знати, щоб пам`ятати” (про долю остарбайтерів та в`язнів концтаборів).
2. Години спілкування: „Дівчина з косою, як трава з росою”.
3. Бібліографічні тематичні огляди: “Героїчне минуле народу”, “Це – пам`ять серця”, „Через віки пам’ять проростає”.
4. Історико-літературні експедиції: “Минуть роки, минуть віки, а подвиг житиме завжди”, “Цього ніколи не забути”.
5. Трудові сюрпризи: “Поспішаймо до оселі ветерана”, „Даруймо радість людям”, „Ветеранам праці – наша допомога”.
6. Години спілкування: “Права дитини на папері та в житті”, „Дружба віддана не зламається”, „Закон і ми”, „Вбережи себе”, „Родина – від батька до сина”.
7. Родинні свята: “Все починається з родини”, “Захоплення моїх батьків”, “Бабусині рушники”.
8. Спортивні родинні змагання: “Тато, мама, я – спортивна сім`я”.
9. Акції: “Даруймо книгу”, “Моя іграшка – тобі” (допомога дітям з багатодітних та малозабезпечених родин, дітям у дитячі садочки, інтернати).
10. Виставка творчих робіт: “Мій справжній друг”, “Краще добрим бути”.
11. Школа лідерів.
12. Тренінги: “Як стати лідером”, “Допоможи невпевненому в собі”.
13. Творчі зустрічі із представниками влади: “Від учня до керівника”, “Я був колись дитиною”.
14. Зустрічі з цікавими людьми: “В дитинство своє повернусь”, “Захоплення мого дитинства”, “Все починалося з мрії”
8 клас
1. Години спілкування: „Що означає бути Людиною?”, „Собори наших душ”, „Що таке людське серце?”, „Твій справжній друг – хто він?”, „Чи вміємо ми бути вдячними?”, „Ти живеш серед людей”, „Будувати життя, чи пристосовуватись до обставин?”
2. Колективне ігрове спілкування: „Чарівний стілець”, „Чому людині буває самотньо?” „Уроки добрих справ”, „Розкажи мені про мене”, „Дисципліна – свобода, чи необхідність?”
3. Свята: „Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!”, „Батько і мати – два серця гарячих, що нам дають надію й тепло”, „Зачарувала ти мене, заворожила…”.
4. Тренінги: „Народження істини, а не загострення стосунків”, „Взаєморозуміння. На чому воно ґрунтується?”.
5. Вікторини: „Сторінками книги рекордів Гіннеса”, „Вони були першими”, „Вони – відкривачі”.
6. Ігрові програми: „Ви вам вклоняємось, жінки”, „Творимо разом, діємо разом!”.
7. етнографічна вітальня
9 клас
1. Години спілкування: “Любов до ближнього – джерело величі людини”, „Діалоги з Д.Карнегі”, “Відкрийте чарівні двері добра і довіри”, “Дружно люди візьмуться – гори здадуться”, “Насолода спілкування – основна ознака дружби”, “Любов’ю дорожити вмійте”, “Дитинство людського кохання – де воно?”.
2. Колективне ігрове спілкування: “Конверт дружніх запитань”, “Конверт життєвих ситуацій”, “Людина скрізь”, “Чарівний стілець”, “Проблема на долоні”, “Колектив починається з мене”, “Цінності моєї родини”.
3. Колажі: “Портрет мого колективу”, “Я і ми”, “Мої вчителі, старші друзі та наставники”, “Жити та спілкуватися з ними – одне задоволення”.
4. Ігрові програми: “Ми – різні, ми – рівні”, “Жінки в міфах, легендах, переказах”, “Він і вона”, “Гумор-шоу”, “Симпатія з 1001 погляду”,
5. Диспути: “Чи кожна людина гідна поваги”, “Ким бути чи яким бути”, “Особистість та колектив: чия думка вагоміша?” .
6. Вечір “Батько і мати – два сонця гарячих”.
7. Колективні творчі справи (КТС): “Жива газета”, Прес-конференція.
8. Вікторини: “Марафон ерудитів”, ”Ерудит-лото”, “Три мудреці”, “Ерудит-тир”.
9. Інтелектуальні ігри: “Таємниці та пригоди слова”, “Кулінарний калейдоскоп”, “Збережи себе”, “Наші обереги”.

2. Ціннісне ставлення до себе

Критерії: Виховні досягнення
1 2
Сформованість основних засад “Я-концепції” особистості (самопізнання, самовизначення, самовиховання, самореалізація, самовдосконалення, самоствердження, самооцінка тощо) Вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість.
Знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоровя людини.
Прагнення бути фізично здоровою людиною.
Знання та вміння оцінювати свій фізичний та психічний стан, своє здоровя.
Вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі.
Вміння уникати конфліктних ситуацій.
Вміння адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них.
Вміння коректувати та регулювати власну поведінку.

Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
5 клас
1. Морально-етичні бесіди: „Кому людина зобов’язана тим, що вона живе, радіє, користується благами?”, „Умій брати від дідуся й бабусі мудрість життя”, „Співчувай не лише словом, а й ділом”, „Умій мислити, умій думати…”, „Будь благородним у дружбі, у товаришуванні.
2. Свята: “Що Наум нам приніс на ум”, „День народження – один раз на рік!”, “Тато, мама і я – спортивна сім’я”,
3. Вікторина “Марафон юних ерудитів”; “Кмітливі, вперед!”,
4. Години спілкування “Що маю знати, щоб зберегти своє здоров’я”, “Пізнай себе”, “Пташка красна своїм пір’ям, а людина – своїм знанням”, “Твій режим дня”, “Бережи свій час”, “Загартування та фізичні вправи – необхідні умови здорового способу життя”, “Правильне харчування та здоровий сон – запорука міцного здоров’я”.
5. Агітбригада “Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся завжди”.
6. “Школа ввічливих наук” (за окремим планом).
7. Гра-експрес “У здоровому тілі – здоровий дух”.
8. Веселі естафети.
9. Веселі старти.
6 клас
1. Морально-етичні бесіди: „Що таке щастя буття?”, „Що було б, якби людина робила все, що їй заманеться?”, „Роби добро не лише тоді, коли тебе бачать люди, але й коли тебе ніхто не бачить”, ”Духовне невігластво людини”, „Пам’ятай, що батько й матір живуть для твого щастя”, „Твої успіхи – найбільше щастя для батьків”, „У людини – свято, умій правильно привітати”, „Не кидай слова на вітер, не давай легковажних обіцянок. Будь господарем свого слова”, „ .
2. Години спілкування: “Пізнай себе”, “Шкідливі звички”, “Моє духовне та фізичне „Я”, “Я – за здоровий спосіб життя?”.
3. Бесіди з лікарями: „Особиста гігієна хлопчика”, “Особиста гігієна дівчинки”, “Алкоголь та його наслідки”, “Про шкідливість куріння”, “Моє здоров’я”, “Режим”, “Фізичне загартування школярів”. “Моя поведінка в класі”, „В імені – сила і віра, і щастя, і врода, хоробрість і мужність, життя нагорода…”, „Даруймо ж радість нашим матерям”.
4. Тренінги: “Вміння знаходити себе в суспільстві”, “Як уникнути конфліктної ситуації в класі”, “Характер людини – яким він буває?”, “Дотримання шкільної етики”.
5. Колективне ігрове спілкування „Чарівний стілець”, „Кошик”, „Театр-експромт”, „Конкурс ораторів”.
6. Вікторини: „На казковому полі”, „Ерудит-лото”, „Три мудреці”, „Склади слово”.
7. Ігрові програми: „Джентльмени, вперед!”, „Зачаруй нас, королево!”, „Нумо, дівчата”, „Леді та джентльмени”.
8. Лицарський турнір.
9. Гра-експрес „Веселі перегони”.
7 клас
1. Морально-етичні бесіди: „Будь великодушним і добрим. У великодушності – справжня краса людини.”, „Дружба й товаришування – вершина людського щастя”, „Правда життя в тому, щоб над усе ставити чесну працю для людей, добре ім’я та гідність людини”, „Будь наполегливим, допитливим, невтомним розвідником на шляху знань”, „Немає правди без боротьби”, „Почуття провини – благородне почуття вихованої людини”.
2. Колаж „Права дитини”, “Індустрія дозвілля”.
3. Години спілкування: “Чи має дитина право…”, “Права на папері та в житті”, „Чому культура – рушій прогресу?”.
4. Телефон “Довіра” (анонімне спілкування із шкільним психологом, лікарем, класним керівником)
5. Усні журнали: „Здоров`я – головне багатство”, „Таємниці людського життя”, „Про мовний етикет”.
6. Прес-шоу „Сходинки до успіху”.
7. Робота клубів: “Господарочка”, “Добродії”, “Берегиня”.
8. Родинні свята: “В колі сім`ї”, “Рушник моєї бабусі”, “Захоплення моєї мами”
9. Конкурсна програма “Зірки, на сцену”.
10. Міні-твори: “Коли я буду…”, “Я люблю…”, “Моє покликання”.
11. Ігрові родинні програми: “Чи знаю я свою дитину?”, “Захоплення моїх батьків”, “Єдина родина”, “Тато, мама, я – дружна сім`я”.
12. Диспути: “Портрет сучасної культурної людини”, “Чи модно бути вихованим”
13. Школа лідерів (за окремим планом).
8 клас
1. Морально-етичні бесіди: „У дитинстві, отроцтві, юності ти все береш у борг. Пам’ятай про це!”, „Уся суть нашого життя полягає в тому, що ми зобов’язані. Чи може бути інакше?”,
2. „Умій відчувати поруч із собою людину”, „Як ви ставитесь до ваших батьків, так і ваші діти ставитимуться до вас”, „Не забувай свій рід. Бережи честь роду!”, „Подарунок – символ. подарунок – пам’ять серця”, „Читання – це праця, творчість, напруження духовних сил”, „Моральна краса твого друга – дзеркало твоєї власної душі”.
3. Години спілкування: „Заговори, щоб я тебе пізнав”, “Чи любиш ти себе?, “Як полюбити себе?”, “Фізична краса не постійна, моральна – відносна, а духовна краса – вічна”,
4. Колективне ігрове спілкування: „Чарівний стілець”, „Проблема на долоні”, „Конверт дружніх запитань”, „Конверт життєвих ситуацій”.
5. Створення життєвого проекту саморозвитку “Чого я хочу досягти в житті?”, „Кроки до успіху”.
6. КТС “Світ моїх захоплень”.
7. Тренінги “Кроки до успіху”, “Як подолати невдачу?”.
8. Турнір ораторів “Промова на захист добра, милосердя, честі, любові”.
9. Рольова гра “Сам собі вихователь”. “Розробка кодексу чесної особистості” – КТС.
10. Складання індивідуальних програм саморозвитку “Шлях до себе”.
11. Школа етикету (за окремим планом: „Культура одягу”, „Як бути привабливим?”, „Слово – не горобець, вилетить – не впіймаєш”, „Її величність – виделка”, „Про правила розмови…”, „Ми – в громадському місці…”, „Ти говориш і слухаєш…”, „Як правильно привітати…” тощо).
9 клас
1. Морально-етичні бесіди: „Умій контролювати свої бажання”, „”Умій жити для людей”, „Постав над собою 100 вчителів – вони будуть безсилі, якщо ти не можеш сам примушувати себе і вимагати від себе”, „”Бережи честь змолоду”, „Не марнуй сили своєї душі”, „Закоханий у себе не може бути здатний на справжню любов”, „Умій дякувати і віддячувати”, „Як розвивати в собі емоційну чутливість та емоційну пам’ять?”, „Якщо я не за себе, то хто ж за мене? Але якщо я тільки за себе, то для чого ж я?”.
2. Колективне ігрове спілкування: “У колі симпатій”, “Чарівний стілець”, “Театр-експромт”, “Кошик”, “У чому сіль?”.
3. Колективна гра-анкета “Подивимось у дзеркало”.
4. Колажі: “”Мої цінності”, “Мій ідеал”, “Моя мрія”, “Країна наших мрій”.
5. Години спілкування: “Бережи честь змолоду”, “Вміння бути самим собою”, “Найскладніше – не захищати свою думку, а мати її”, “”Життя – це не ті дні, що пройшли, а ті, що запам’ятались”, “Про п’ять само…”, “Що таке самовиховання, самооцінка, самореалізація?”, “Здоров’я – мудрих гонорар”, “Хочеш бути щасливим – будь ним!”, “Умій сказати, умій змовчати”, “Не говори, що знаєш, але знай, що говориш”, “Пізнай себе і ти пізнаєш світ”, “Дозволь собі бути щасливим”, “Без добрих справ немає доброго імені”, “Про культуру почуттів”, “Поради однакові та різні”, “Хочеш бути успішним – будь ним!”.
6. Презентації: “Карта мого життя”, “Мої мрії”.
7. Диспут: “Здоров’я – це спадщина чи власне надбання?”.
8. Гра-експрес “Все знай і вмій”, “Місто веселих майстрів”.
9. Тренінги: “Як стати лідером?”, Азбука виживання”.
10. Свято „Щедрість материнських рук ми ще в житті не оцінили”.
11. Випускний вечір „Дні дитинства, наче плин води…”.

3. Ціннісне ставлення до природи

Критерії: Виховні досягнення
1 2
Сформованість екологічної культури. Усвідомлення себе як невідємної частини природи, взаємозалежності людини та природи.
Усвідомлення ролі природи та її самоцінності у житті людини.
Усвідомлення особистої причетності до збереження природних багатств.
Бережливе ставлення до природи.
Активна життєва позиція щодо збереження природи.
Вміння природокористування.

Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
5 клас
1. Години спілкування: “Відверто про необхідне”, “Ви хотіли б знати про це?”, “Старти золотої осені”, “Міфи про виникнення світу”, “Брати наші менші”.
2. Спортивно-розважальна гра “Поклик джунглів”.
3. Вікторини: “Флора і фауна нашого краю”, „Хто? Де? Як?”.
4. Агітбригада “Бережи ліс – легені планети!”.
5. Гра-експрес „В гості до лісовичка”.
6. Екскурсії: “Екологічною стежиною нашого краю”, “Вже брами літа замикає осінь”
7. Природоохоронна акція “Природа – наш дім”.
8. Ігрова програма “Веселка”.
9. Свято квітів “Квіти – посмішка природи”
10. Пошукова гра на місцевості “Знайди скарб”.
11. Зустріч з медсестрою “Аптека бабусі Медуниці”.
12. Акції: “Нагодуй птахів”, “Бережи воду, козаче, і вона тобі віддячить”.
13. Екологічна операція “Встанови годівничку”.
6 клас
1. Години спілкування: ”Будь багатий, як земля”, „Для кого квітнуть квіти?”, „Краса людської праці на землі”.
2. Акції: “Бережи ліс” (зустріч зі спеціалістами природоохоронної служби), “Чисте повітря”, “Дзвони Чорнобиля”, “Захистимо наших братів менших”.
3. Конкурс “Знай і люби свій рідний край”.
4. Заочна подорож “Озера та ріки мого краю”.
5. Агітаційні бригади: “Вода – безцінне багатство. Бережіть її!”, „Давайте, друзі, разом природу берегти!”.
6. Екологічна стежка „Природа – людині, людина – природі”.
7. Екологічна вікторина „Знай, люби, бережи!”.
8. Усні журнали: „Виявляється…”, „Рослини – барометри”, „Лелеко, лелеко, прилети здалеку”, „Сторінками Червоної книги”, “Екологічні катастрофи”.
9. Свято „Птахи прилетіли”, свято весняної води.
10. Екологічне прес-шоу „Чи знаєте ви що…?”.
11. Вікторини: „У природі – в ріднім домі”, „Рослини – мандрівники”, „Ліс – не школа, а всіх учить”, „Юні натуралісти, вперед!”.
12. Ігрова програма „Світ чорно-білий весь розмалюють диваки”.
13. Теле-ревю „Звідки ти, тюльпан?”, „Планеті Земля – жити!”.
14. Екологічний аукціон „Хто природу не тривожить, тому вона допоможе”.
7 клас
1. Години спілкування: “Земля – годувальниця”, “Вода – носій інформації”, “Космос далеко чи поруч?”, “Вода – джерело життя”, “Вітамінна скарбниця”, “Здорова природа – здорова людина”, “Природа не лише годівниця”, “Дари природи не нескінченні”, ”Червона книга для кого?”.
2. Вікторини: “Я хочу знати”, “Ерудит природи”.
3. Усні журнали: „Рослини – символи”, „Пам’ятники тваринам”.
4. Акції: “Засадимо деревами село”, “Врятуємо від зсувів”, “Село моє квітуче”, “Чисте довкілля – здорова нація”, “Прикрасимо свій клас”, “Моя школа – чарівна квітка”.
5. Дослідницькі роботи: “Краса і біль України”, “Екологічні катастрофи”, “Природні дива”.
6. Заготівля лікарських трав “Лісова аптека”.
7. Збори гербаріїв “Рослини мого краю”.
8. Походи стежками рідного краю “Мій край дивовижний”, “Мальовничі куточки мого краю”.
9. Агітбригади: „Будь природі другом!”, „Будь до природи небайдужим!”.
10. Виставка-ярмарок “Квітковий вернісаж”, „Барви рідного краю”.
11. Виставки-аукціони виробів з природного матеріалу “Овочеві витівки”, “Щедрі дари осені”, “Моя ікебана”.
12. Художня галерея “Флористика”.
13. Конкурси: “Жива ялинка хай росте” (виготовлення штучних ялинок, заміна Новорічними ікебанами).
14. Свята: „Зустрічаймо весну!”, „А вже весна, а вже красна”.
15. Дитячий проект „Рослини та тварини в дитячих іграх”.
8 клас
1. Вікторини: „ХІ-БІ-ХО” (хіміко-біологічний хокей), „Екологічний тир”.
2. Екологічні десанти, фестивалі “Збережемо на Землі зелень і блакить”.
3. Конкурс-ярмарок „Замість ялинки – зимовий букет”.
4. Виставки творчих робіт, фотовиставки „Природа і фантазія”.
5. Усні журнали: „Яке дерево мені ближче за характером. Мова дерев.”, „Зв’язок землі і неба через рослини”, „П’яте царство природи – невидимий світ” (казки та фантазії вчених), „Світ духів природи: гноми, феї, сирени, ельфи, саламандри”.
6. Вечір-реквієм „Страшне творіння – атомне дитя”.
7. Колаж „Зелений дивосвіт”.
8. Ігрові програми „Екологічний бумеранг”, „Новий рік – веселий чарівник”, „Дивні властивості звичного світу”, Ми – в природі, природа – в нас”.
9. Свята: „Весняночко-паняночко, де ти зимувала?”, „Бабиного літа довгі білі коси…”, „Осінній дивограй”.
9 клас
1. Екологічні агітбригади: “Збережемо чистоту водних просторів наших!”, „Хай вічно струмує вода!”, „Водяний”, “Рідну природу бережіть!”, “Бережіть ліс – легені планети!”, “Збережемо наше довкілля!”.
2. Свята: “Свято врожаю”, “Свято квітів”, „Стояла я і слухала весну, вона мені багато говорила…”, „Зійшли сніги, шумить вода, земля вже квіти викида…”.
3. Вікторини: „Квіти – очі Землі”, екологічне лото, екологічний хокей, „Рослини – в творах мистецтва”.
4. Екологічна стежка.
5. Трудові десанти в лісових зонах: “Посади дерево”, “Чистий зелений світ навколо тебе”.
6. Операції: “Мурашник”, “Лісове джерело”, „Вони – з Червоної книги!”.
7. Колективні творчі справи: “Сюїта туристичних ігор”, „Природа в творах мистецтва”.

4. Ціннісне ставлення до мистецтва
Критерії: Виховні досягнення
1 2
Сформованість естетичної культури мислення та культури почуттів засобами художніх образів різних видів мистецтв. Знання про види мистецтва та засоби їх виразності.
Наявність художньо-естетичних емоцій, смаків, почуттів.
Здатність виражати власне ставлення до мистецтва.
Здатність до творчої діяльності у мистецькій сфері та самореалізації.
Потреба в спілкуванні з мистецтвом.
Володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів.
Вміння адекватно сприймати художні твори різних видів мистецтва.

Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
5 клас
1. Години спілкування: „Люби музику, вона облагороджує думки і почуття”, “Намисто унікальності”.
2. КТС “Світ моїх захоплень”.
3. Родинне свято “Творчість моєї родини”.
4. Колективне ігрове спілкування “П’ять хвилин з мистецтвом”.
5. Ігрові програми: „Десь тут була Подоляночка”, “Господарочка – 2007”.
6. Гра-експрес “Народ скаже як зав’яже”.
7. Зустріч з музикантами “Чарівна мелодія скрипки”.
8. Свята – театральні дійства: “Щедрий вечір, добрий вечір”; “Різдвяний калейдоскоп”, „За тиждень – Великдень”.
9. Конкурс юних талантів “Українська співаночка”.
10. Конкурс малюнків “І живе калина на папері”, “Ілюструємо казки”.
11. Виставка-ярмарок “Рукотворне диво”.
6 клас
1. Години спілкування: „Духовність особистості і мистецтво”, “Що я знаю про жанри мистецтва?”, “Мистецтво і його вплив на культуру своєї нації”, “Мистецтво та мої емоції”.
2. Створення шкільного театру, гуртків “Юний актор”, “Народні ремесла”, “Витинанка”.
3. Бесіди: “Як впливає театральна та кіно-індустрія на психологію дитини”, “Чи потрібно дивитися всі телепередачі?”.
4. Колективне ігрове спілкування „Театр-експромт”.
5. КТС „Турнір знавців поезії”.
6. Свята „Вітаємо іменинників”, „Новорічний калейдоскоп”.
7. КТС „Ляльковий театр – молодшим школярам!”.
8. Конкурси: „Алло, ми шукаємо таланти!”, „Акторська майстерність”.
7 клас
1. Години спілкування: „Я – культурна людина”, „Чи краса здатна врятувати світ?”, „Письменники рідного краю”, „Сьогодення і майбутнє української книги”,
2. КТС: “Складаємо пісенник свого класу”, “Літопис класу”.
3. Конкурс-інсценізація „Люблю я пісню українську”.
4. Екскурсія „Архітектурні пам’ятки мого краю”.
5. Колективне ігрове спілкування: „Театр-експромт”, „П’ять хвилин з мистецтвом”.
6. Вікторини: „Одяг? Одяг!”, „У світі мистецтва”.
7. Літературна вітальня „Лунай, солов’їна пісне, про рідного краю красу”.
8. Конкурс акторської майстерності.
9. КТС „Естафета „ромашка”.
10. Свято „Іменини в нас сьогодні”.
8 клас
1. Усний журнал „Наш край у творах мистецтва”.
2. Прес-шоу „Мода в мистецтві”.
3. Турнір знавців музики „Музика, яку ми слухаємо. Музика, яку ми любимо”.
4. Конкурс-виставка “І на тім рушничкові”.
5. Години спілкування: „Чи розуміємо ми оперу?”, „Чи потрібні нам музеї, виставки?”, ”Театр у моєму житті”.
6. Свята: “За різдвяним столом”, “Добрий вечір, щедрий вечір”, “Сьогодні в мене іменини”, „Новий рік – веселий чарівник”.
7. Фольклорні експедиції “Кобзарська дума”, “Взяв би я бандуру”.
9 клас
1. Колективні творчі справи: “Естафета –“ромашка”, “Турнір знавців поезії”, “Концерт-блискавка”, “Ляльковий театр – для молодших школярів”.
2. Художньо-естетичні конкурси: ”Я малюю світ”, “Мої захоплення”, „Мода, мода, мода…”.
3. Усний журнал “У світі живопису”.
4. Дискотека “Музичний калейдоскоп”.
5. Свята: „Осінній дивограй”, „Музика новорічна”.
6. Колективне ігрове спілкування: “П’ять хвилин з мистецтвом”, “Музична вітальня”.
7. Проекти: “Україна моя вишивана”, “Українська народна іграшка”, “Народні ремесла”, “Загадка – до мудрості кладка”, “Твори, юнь молода!”.
8. Вечори музики: „Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну” (присвячений творчості Назарія Яремчука), „Неопалима купина” (вечір-спогад світлої пам’яті Володимира Івасюка).

5. Ціннісне ставлення до праці
Критерії: Виховні досягнення
1 2
Сформованість потреби у праці, потреби в усвідомленому виборі професії, працелюбної особистості Усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини.
Повага до людей праці, які створюють духовні та матеріальні блага та цінності.
Оволодіння основами наукової організації праці.
Навички самообслуговуючої та суспільно корисної праці.
Навички ведення домашнього господарства.
Знання про групи професій (за Климовим).
Вміння професійного самовизначення.
Розуміння економічних законів і проблем суспільства і засобів їх розв’язання.
Цілеспрямованість.
Наполегливість.
Кмітливість.
Працьовитість,
Відповідальність.
Вміння доводити справу до логічного завершення.
Організованість.
Вмотивованість.
Асиртивність

Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
5 клас
1. Години спілкування: „Як організувати себе?”, „Вчись учитись, щоб уміти трудитись”, „”Ціна твого підручника”, “Слово полова – праця диво”, “У колективі чужої роботи нема”.
2. Трудовий десант “Даруйте радість людям”.
3. КТС: “Фабрика Діда Мороза”, “Книга скаржиться! Книга дякує!”, “Операція затишок”, “Трудовий сюрприз”, “Місто веселих майстрів”.
4. Заочна подорож “Професії від А до Я”.
5. Свято-презентація „Професія мого роду”.
6. Екскурсія „Люди, які працюють поруч”.
7. Колаж „Моя майбутня професія”.
8. Випуск газети „У світі цікавих професій”.
9. Ігрова програма „Це потрібно знати, щоб професіоналом стати”.
6 клас
1. Години спілкування: „Ціна однієї хвилини”, „Що означає культура навчальної праці?”, „У школі життя немає канікул”, „Скільки в світі професій?”.
2. Усний журнал „Всі професії важливі”.
3. „Школа „Вмілі господарі”.
4. „Ігрові програми: „Господарочка”, „Нумо, хлопці!”, „Випробуй себе!”.
5. Зустрічі „Професії важливі, професії найкращі”.
6. Екскурсії: „Професії наших батьків”, „Чим захоплюються люди?”.
7. Колективні творчі справи: „Місто веселих майстрів”, трудовий сюрприз „Допоможемо турботою”.
8. Гра-експрес „Все знай і вмій!”, „В країну Зробисамію”.
9. Жива газета „Дружно ми живемо, колектив свій бережемо”.
10. Школа юних менеджерів (за окремим планом).
7 клас
1. Години спілкування: „Як навчитись цінувати і розраховувати час?”, „Вміти господарювати, значить вміти рахувати”, „Як вибрати майбутню професію?”, „Школа менеджерів”.
2. Гра-експрес „Всі професії важливі – вибирай свою”.
3. Екскурсії на виробництва, у вищі навчальні заклади, ПТУ, технікуми, сільськогосподарські підприємства.
4. Круглі столи: “Моя майбутня професія”.
5. Колаж “Професії наших батьків”
6. Фестиваль ремесел: “Відродимо писанкарство”, “Плетіння з лози”, “Чарівна краса вишиванки”, “З магазину чи власними руками?”.
7. Презентація: “В моєму домі так”, “Бабусин рушник у сучасній оселі”.
8. КТС “Я це можу”, “Мої обов`язки в родині”.
8 клас
1. Години спілкування: „Бережи свій час і час інших”, „Як правильно організувати свою працю?”, „Економіка домашнього господарства”.
2. Колаж “Трудова біографія моєї родини”.
3. Години спілкування: “Що я знаю про майбутню професію?”, “Ваш вибір: можу + хочу + треба.”, “Освіта – шлях до майбутньої професії”, “Країна потребує професіоналів. Як ким стати?”, “Виконуй свою справу добре сьогодні і можеш не турбуватись про завтра”.
4. Свято “Праці ми шану співаємо”.
5. Прес-конференція з представниками різних професій “Таємниця майстерності”.
6. Вікторина “У світі професій”.
7. Створення мобільного куточка презентації професій.
8. Презентація-захист професій “Сузір’я робітничих професій”.
9. Тренінг “Здібності людини і професії”.
10. Конкурс майбутніх підприємців “Мій перший мільйон”.
11. Фоторепортажі: “Школа – мій дім, я – господар в нім”.
9 клас
1. Колективні творчі справи: “Естафета улюблених занять”, “Презентація професій”.
2. Ігрова програма „Ярмарок професій”.
3. Трудовий сюрприз Ми – ветеранам війни і праці”.
4. Трудовий десант “Ігровий майданчик – для малят”.
5. Диспути: “Ким бути чи яким бути?”, “Чи є професії найважливіші?”, “Чи буває професійний вибір неправильним?”, “Чи завжди людина може реалізувати свої потенційні можливості?”.
6. Колективне ігрове спілкування “Презентація світу”.
7. Години спілкування: “Професійний вибір: хто його має здійснювати?”, “Світ професій: праця та покликання”, “Освіта і професія”, “Великий світ професій: як почати пошук своєї?”, “Вибір професії – це вибір шляху навчання професії”.
8. Тренінг “Твій вибір – життєвий успіх”.
Старша школа
Вікові особливості учнів
Старший шкільний вік, що охоплює період розвитку дитини від 15 до 18 років у віковій психології прийнято вважати ранньою юністю. Одним із важливих аспектів психічного розвитку старшокласників є інтенсивне дозрівання, провідна роль у якому належить розвиткові мислення. У цьому віці учні виявляють більше самостійності в заняттях, у них інтенсивно розвиваються моральні сили, формуються і визначаються риси характеру, відбувається становлення світогляду. Основною особливістю особистісного розвитку старшокласника є помітний розвиток самосвідомості, самооцінки, що грунтується на самостійному аналізі й оцінці власної діяльності, що не завжди в силу складності цього процесу вони є об’єктивним.
Старший шкільний вік є сенситивним у формуванні світогляду, вироблення стратегії життя, визначення життєвих планів, формує вміння творити власну долю, активно відповідально і ефективно реалізувати громадянські права і обов’язки.
Разом з розвитком абстрактного й цілісного мислення в учнів старших класів відбувається перехід до вищих рівнів мовлення, виникає прагнення до його самовдосконалення, намагання зробити його більш виразним, точним. Старшокласники вже вільно користуються комп’ютером, інтернетом, енциклопедичними словниками і зіставляють інформацію з різних джерел.
У старшокласників помітно розвивається самоспостережливість за своїми діями, вміння аналізувати поведінку. Для них характерне поглиблене усвідомлення психологічних процесів. Помітно зростають сила волі, витримка, наполегливість, самоконтроль. Інтереси стають зрілішими і водночас тривалішими, стійкішими, міцнішими. Нових рис, порівняно з підлітковим віком, набувають пізнавальні інтереси, зокрема до самостійних видів навчальної роботи.
Пізнавальна діяльність учнів в старших класах характеризується новими вміннями і розвиненими здібностями, як багатством словникового запасу, розвивати допитливість, уміння організувати сприйняття інформації та визначати складні ідеї, володіння достатнім обсягом інформації, застосування засвоєного матеріалу у нових умовах, критично мислити, пізнавальні інтереси вирішення складних проблем, засвоєння причинно-наслідкових зв’язків, встановлення прихованих залежностей і зв’язків, інтегрувати й синтезувати інформацію, відрізняти незначні відмінності, досконало аналізувати ситуацію, передбачати наслідки, оцінювати процес і результати, міркувати, будувати гіпотези, застосовувати ідеї на практиці, уміння робити висновки.
Старшокласники в цей період повинні визначитись зі своїм індивідуальним професійнім планом. Стійкі професійні інтереси спостерігаються, як правило, саме в тих учнів, у яких за роки навчання в школі виявилися і розвинулися певні здібності, зокрема педагогічні, конструкторські, музичні, художні, математичні, літературні, мовні, технічні, спортивні. Значну увагу учні приділяють різним видам мистецтв. У старшокласників цей інтерес розширюється і поглиблюється, виникають власні уподобання. Під час навчання у цей період виникають нові мотиви професійного та життєвого самовизначення. Учні повинні мати мистецтвознавчу ерудицію, здатність сприймати та аналізувати художні твор, естетичні потреби та смаки, творчо само реалізуватися. Старшокласники при постановці системи цілей навчаються виходити з планів свого індивідуального самовизначення, а також соціальної значущості цілей, передбачення соціальних наслідків своїх вчинків.
У цьому віці слід закріпити широкі соціальні мотиви громадського обов’язку, необхідності приносити користь своїй державі. Необхідно створити сприятливі умови виховання в яких закріплюється структура мотиваційної сфери, встановлюється збалансованість між окремими стимулами. Соціальні мотиви стають більш диференційовані і дійові за рахунок розширення контактів школярів з ровесниками і вчителями.
10-12 класи
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
Критерії: Виховні досягнення
1 2
Високий рівень сформованості
громадянина-патріота України. Любов до Батьківщини, до рідного краю;
повага до державних символів.
Усвідомлення значущості української мови і ставлення до неї як до духовної цінності.
Знання та усвідомлення необхідності дотримуватись конституційно-правових норм.
Сформованість активної громадянської позиції
відповідальності за долю України.
Усвідомлення національнї ідеї, готовність переведення її в етик-антропологічну площину.
Готовність до захисту інтересів Батьківщини.
Стійке усвідомлення і застосування своїх прав, обов’язків, свобод.
Участь в житті школи і учнівському самоврядуванні.
Повага і толерантне ставлення до представників інших етносів, віросповідань і культур.

10 клас
1. Години спілкування: “Я – українець!”, „Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Україну!”, „Любов до людства чи Гуманізм до тих, хто поруч?”, “Про особистісну мотивацію в сучасних умовах”, “Основи правосвідомості особистості”, „Як уникнути насилля?”.
2. Агітаційна бригада „Знати, щоб жити!”.
3. Брейн-ринги: “Конституційні основи держави”, “Історія та сучасність рідного краю”.
4. Тренінг “Мої права та обов’язки”.
5. Диспут “Активна життєва позиція: чи кожен її має?”.
6. Акція “Ми співпрацюємо з територіальною громадою міста ( села)”.
7. Презентація “Презентуємо учнівське самоврядування”.
8. “Від формування правомірної поведінки до правової культури громадянина України”.
9. Усні журнали: “ Славетні постаті України”, “В сузір’ї зірок”.
10. “Взаємодія та співпраця з громадськими дитячими об’єднаннями та молодіжними організаціями”.
11. Колективне ігрове спілкування “Політична культура. Якою вона повинна бути?”.
12. Ігрова програма “Ми різні, але мета у нас єдина”.
13. Конференція “Толерантність та політична культура”.
14. Тренінг “Нас багато – а Батьківщина одна”.
15. Літературно-музична композиція “Людина – ім’я моє.”
16. Проект “Національні та етнокультурні традиції”.
17. Свято „Мій рідний край ні з чим не порівняти!”.
11 клас
1. Усний журнал “Видатні особистості рідного краю”.
2. Жива газета “Презентуємо нашу школу”.
3. Години спілкування: “Що значить бути незалежними для нашої держави?”, “Поєднання особистісних потреб людини та вимог суспільства”, “Про самоактуалізацію та самовизначеність особистості”.
4. Тренінг “Я і соціум” (“Моє входження до соціуму”).
5. Диспут “Яке значення має для школи учнівське самоврядування?” (“Чи потрібно школі учнівське самоврядування?”).
6. Зустріч “Герої для нас як приклад…”
7. “Сучасний політик, якій мене подобається…”
8. Відкрита кафедра “Як би я був політиком…”
9. Турнір знавців історії ”Політичні постаті України”.
10. Фотовиставки: “Україна і Я”, “Україна і Європа”, “Україна і Всесвіт”.
11. Ігрова програма “Ми – громадяни України”
12 клас
1. Години спілкування: “Значення та роль правосвідомості для суспільства та держави”, “Суспільне і громадянське значення особистості”, “Правова культура – міцність держави”, “Рівень моєї самореалізації”, “Про роль особистості в учнівському самоврядуванні”, “Гендерна рівність: правове забезпечення і реальність”.
2. Вернісаж-зустріч “Видатні випускники нашої школи”.
3. Творчий портрет “Презентуємо себе”.
4. Свята: “Україно! Ти моя молитва!”, „Диво калинове, рідна наша мово!”, „Летять роки і час нам не вблагати…”, „Родинне свято веселих випробувань”.
5. Диспут “Що означає бути патріотом?”
6. Ігрові програми: “Я – особистість! Я – українець!”, „Ми – різні, ми – рівні”.
7. Круглі столи: “Лідер ХХІ сторіччя: соціально-психологічний портрет”, “Чим визначається культура міжетнічних відносин у полікультурному просторі?”, “Глобалізація: загроза або нова реальність?”, “Інтеграція України в сучасному світі”.
8. Жива газета „Ми крокуємо в майбутнє!”.
9. Родинне свято „Тато, мама, я – ерудована сім’я”.
Ціннісне ставлення до людей
Критерії: Виховні досягнення
1 2
Сформованість планетарного та ноосферного мислення. Інтеграція національних та загальнолюдських цінностей.
Готовність до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей.
Активна участь у доброчинній діяльності.
Здійснення вільного морального вибору.
Навички соціальної взаємодії.
Потреба допомагати іншим.

10 клас
1. Морально-етичні бесіди: „Моральний ідеал і його місце в житті людини”, „Моральні якості, особливості їх вияву у різних сферах діяльності людини”, „Духовні скарби народу. Найстрашніші втрати – духовні”, „Про віру, культуру, освіту”, „Моральні основи взаємин юнаків і дівчат”,
2. Психологічний тренінг з культури спілкування „Я, ти, ми…”.
3. Години спілкування: „Мистецтво жити гідно. В чому воно полягає?”, „Ідеали нового українського суспільства”, „Що таке совість?”, „Про культуру поведінки закоханих”, „Моральні основи сім’ї. Еволюція сімейних відносин”.
4. Акції “Милосердя”.
5. Свято „Уклін тобі низький, матусю!”.
11 клас
1. Години спілкування: „Людське життя як найвища цінність”, „Обов’язок. Відповідальність. Совість.”, „Право і мораль”, „Ти і закон”, „Чи все в житті стосується тебе?”, „Про культуру особистості та її здатність до самовдосконалення”.
2. Колективне ігрове спілкування „Конверт життєвих ситуацій”, „Чарівний стілець”, „Кошик”.
3. Вечір „Щасливий старт у вир життя”.
4. Диспути „Чи й справді необхідно, щоб жінка була мужньою?”, „Чи можна довіряти людям?”, „Чи кожен може стати другом?”, „Ким бути чи яким бути?”.
5. Вечір „Новорічний астрологічний прогноз”.
12 клас
1. Години спілкування: „Конфліктна ситуація: народження істини, а не загострення стосунків”, „Взаєморозуміння. На чому воно ґрунтується?”, „Естетика поведінки та етикет”, „Інтелігентна людина. Яка вона?”, „У чому краса людини?”, „Від рідного до чужого, від близького до Планетарного”, „Цінності особисті та загальнолюдські”, „Толерантне ставлення до всіх націй і народностей”, Загальнолюдські цінності: осмислення вічних істин”, „Мир та злагода – головна умова існування землі і людства”, „Моральні ідеали і їх місце в нашому житті”, „Людина та її доля”,
2. Диспут „Думка колективу чи думка особистості?”.
3. Вечір „Всім! Всім! Всім! Новорічні вітання та побажання!”
4. Конкурсна програма „Випускник року”.
5. КТС „Земле! Перемогу не забудь!”.
6. КТС „Трудовий сюрприз рідній школі”.
7. Випускний вечір „Врочиста й світла мить прощання…”.
Ціннісне ставлення до природи
Критерії: Виховні досягнення
1 2
Сформованість екологічної культури:
гармонійне співіснування з природою та зв’язок з національними традиціями;
Навичок екологічного партнерства Знання екологічного законодавства;
знання основ безпечної життєдіяльності в умовах екологічної кризи
участь у природоохоронній діяльності.
Знання особливостей інформаційної, харчової та радіаційної безпеки.
Знання поновлювальних та альтернативних джерел енергії.
Усвідомлення феномена людської природи і духовності, впливу природного довкілля на менталітет людини.
Навики оздоровлення довкілля;
відповідальне ставлення: до природи, правових норм, до природи як середовища існування людини.
Почуття особистої причетності до збереження природних багатств відповідальності за них.

10 клас
1. Години спілкування: „Жити в злагоді з природою”, „ Вплив канцерогенів у продуктах харчування на організм людини”.
2. Акції: „Первоцвіти просять захисту”,„Зелений паросток майбутнього”, „Ліси для нащадків”, „Майбутнє лісу у твоїх руках”, „Парки – легені міст і сіл”.
3. Конкурс „До чистих джерел”.
4. Випуск газет „Екологічна абетка”, „Екологічний вісник”, Рослини лікують”.
5. Перегляд та обговорення відеофільму „Барліг для атомного звіра”.
6. Фотовиставки: „Мальовнича Україна”, „Весняний вернісаж”.
7. Конференція „Екологічна етика – шлях виживання людства”.
8. Конкурс малюнків та плакатів „Мій голос я віддаю на захист природи”, „Екосвіт очима художника”.
9. Школа вартового лідера (за окремим планом).
10. Конкурсна програма „Світ навколо мене та я в ньому”.
11. Створення „Книги скарг Природи”.
11 клас
1. Години спілкування: „Про екологічне маркування безпечних для споживання товарів”, „Про екологію рідного краю”.
2. Агітаційні бригади: Щоб все навколо зеленіло!”, „Ліси – багатство, бережи їх!”.
3. Літературно-музична композиція „На Чорнобиль журавлі летять…”.
4. Конкурсні програми: „Міс Екологія”, „Екологічний метеопрогноз”.
5. Диспут „Застосування косметичних засобів, алкогольних напоїв медикаментів: ризик чи користь?”.
6. Фотовиставки: „Заповідні території України”, „Голубі перлини України”, „Екологія землі на межі тисячоліть”, „Щедра осінь”, „Що ми залишимо нащадкам?”.
7. Акції: Жовте листя”, „Ріки мого дитинства”, „За життя без сміття”, „За екологічне благополуччя”, „Нове життя джерел”, „Скажемо знищенню лісу – Ні!”.
8. Екологічний театр „Свіжий вітер”.
9. Конференції: „Земля – наш дім”, „Ми – на варті природи”.
10. Усний журнал „Світ професій „Людина і природа”.
11. Вікторини: „Екологічний бумеранг”, „Природа, оспівана моя!”.
12. Виставка-концерт „Екологічна соната землі”.
12 клас
1. Години спілкування: „Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини”, „Шляхи зменшення екологічних ризиків у харчуванні”.
2. Проекти: „Парк тисячоліть”, „Збережемо витік річки чистим для майбутніх поколінь”, „Квіти-первоцвіти”, „Замість ялини – зимовий букет”, „Нове життя джерел”, „Струмочок, річечка, ріка”.
3. Акції: „Чистий берег – річці!”, „Наша вулиця”, „Посади своє дерево”, „Вербовий пояс”.
4. Екологічний брейн-ринг „Світ неповторний та чудесний”.
5. Вікторина „Зоолого-екологічний хокей”.
6. Усний журнал „Маків цвіт України”.
7. Прес-конференція „Земля у нас одна”.
8. Година скорботи „Біль Чорнобиля з роками не зникає”.
9. Ділова гра „Чиста вода – джерело життя”.
10. Агітаційні бригади: „Шануймо лісу дивосвіт!”, „Рятуйте всі краплинку сонця у росі!”, „Давай повернемо землі всі веселкові кольори!”.
11. Вечір-реквієм „Чорнобиль – старт нової епохи”.
12. Година скорботи „Біль Чорнобиля з роками не зникає”, „Чорнобиль не має майбутнього”.
13. Екологічний діалог „Запаліть скорботну свічку”.
14. Колективне ігрове спілкування „Довкілля, здоров’я та суспільство в Україні: що буде далі?”.
15. Конференції: Властивості природних джерел питної води. Вплив на здоров’я людини”, Екологічні проблеми рідного краю (України)”, „Людина і природа: пошук гармонії”.
Ціннісне ставлення до праці
Критерії: Виховні досягнення
1 2
Сформованість:
- усвідомлення дітьми значущості праці;
- потреби в трудовій активності;
- знань економічних законів і проблем суспільства
- ініціативності;
Готовність до творчої діяльності. Знання соціально-економічного законодавства України.
Сформованість практичних умінь і навичок ведення домашнього господарства; навиків колективної діяльності.
Практичне володіння основами ділової етики, інформаційно-комунікативними технологіями.
Професійне самовизначення.
Уявлення про техніку пошуку роботи.
Проектування професійної діяльності.
Сформованість корпоративної культури.
Творчі і трудові досягнення.

10 клас
1. Години спілкування: „Скільки коштує безгосподарність?”, „Розумні, економічно обґрунтовані потреби і їх задоволення”, „Бути економним – вимога часу”, „Економіка навколо нас”, „Економіка нашої школи, її бюджет і режим економії”. „Самооцінка своїх можливостей і їх узгодженість з професійними намірами”, „Труднощі, які виникають при виборі професії. Помилки при виборі професії”, „Здоров’я і вибір професії”.
2. Вікторина „У світі професій”.
3. Ігрова програма „Я вибираю своє майбутнє!”.
4. Колективне ігрове спілкування „Презентація світу”.
5. Трудовий десант „Краса навколо тебе”, „ Смітникам – Ні! Чистоті – Так!”.
6. Музична вітальня „Професії в піснях”.
7. КВК „ За руки, що з пташками рано встають!”.
8. Літературно-музична композиція „Віддав себе я праці без вагання”.
9. Огляд життєвого і творчого шляху Бориса Грінченка (відомих людей) „Більше працював, ніж жив…).
11 клас
1. Години спілкування: „Вільний час – простір для розвитку здібностей”, „Раціонально організовуй свою діяльність”, „Економність та господарність – ознака культури”, „Уроки економії та бережливості”, „Чи готовий я до вибору професії?”.
2. Диспут „Чи обов’язково бути студентом?”.
3. Усний журнал „Професії нашого часу”.
4. Організація роботи шкільних гуртків, клубів за інтересами
5. Ігрова програма „Ми – знаємо, ми – вміємо, ми – зможемо!”.
6. Конкурс творчих робіт „Дивотворні руки”.
7. Вікторина „Вони – професіонали”.
8. Теле-ревю „Знайомимось з маловідомими професіями”.
12 клас
1. Години спілкування „Професії мікроелектроніки”, Про працьовитих людей та їх добрі справи”.
2. Профорієнтаційна година. „Діагностика своїх можливостей”.
3. Зустріч з працівниками міських центрів зайнятості „Потреба міста (регіону) в кадрах”.
4. Тренінг „Які риси та якості в собі слід виховувати щоб стати хорошим фахівцем?”.
5. Захист проектів „Шлях до майбутнього”.
6. Ігрова програма „Школа… а далі?”.
7. Перегляд відеофільму про робітничі професії “Крок за кроком”.
8. Конкурс-шоу „Ось професія найкраща!”.
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва
Критерії: Виховні досягнення
1 2
Сформованість високого рівня естетичної культури на основі сприймання та оцінювання художніх шедеврів національної та світової класики, сучасного мистецтва. Сформованість потреби спілкування з мистецтвом (сприймання художніх творів, власна співтворчість).
Розуміння і аналіз художніх образів мистецтва.
Вміння розрізняти цінності і квазіцінності (піднесене і потворне);
готовність до створення естетичного середовища.
Навики до розробки і участі в творчих і мистецьких проектах;
творче самовираження і самореалізація.
Участь у позакласній та позашкільній діяльності.

10 клас
1. Години спілкування: „Історія танцю: від міфів до реальності”, „Слухайте тільки прекрасне”, Бути коханим та любити – це найбільше щастя на землі”.
2. Усний журнал ”Шляхи видатних українських діячів літератури, культури і мистецтва і регіон”.
3. Поетична вітальня „Поетичний олімп рідного краю”.
4. Концерт-огляд ”Музика рідного краю”.
5. Екскурсії: ”Архітектурні дива”, „Чарівні фарби, залишені пензлем…”.
6. Усний журнал ”Видатні уродженці рідного краю, імена яких замовчувались”
7. Інтернет-олімпіада: “Українська мова об’єднає друзів”.
8. Акція “Облаштуймо замки України”. Спільні і обмінні краєзнавчо-пізнавальні експедиції учнівської молоді.
9. Комплексні одноденні екскурсії до музеїв, храмів, театрів та інших закладів культури і мистецтва обласних центрів, тематичні уроки і зустрічі з митцями регіону “Уроки духовності та мистецтва” (Спільний проект закладів освіти і культури).
10. Фестивалі, конкурси: “Свята Покрова” (конкурс козацької, стрілецької, повстанської та патріотичної пісні та поезії, авторської пісні, образотворчого мистецтва та технічної творчості).
11. Фольклорно-етнографічний фестиваль-конкурс “Звичаї – скарб українського народу” (вивчення та знайомство з осінньо-зимовими та весняно-літніми обрядами та звичаями, народним одягом, ремеслами).
12. Конкурс драматичних та лялькових учнівських театрів “Овації”.
13. Конкурс фото світлин “Веселковий край”.
14. Фестиваль “Лине пісня колискова” (номінації “Колискова пісня”, “Дівоча коса – честь і краса”, “Народна іграшка”).
15. Мистецький турнір „У сузір’ї талантів”.
16. Музична вітальня „Тільки музика вічна”.
11 клас
1. Години спілкування: „Краса врятує світ”, „У людини все має бути прекрасним: і тіло, і душа, і думки” (О.М.Горький), Арттерапія – профілактика емоційних і психологічних негараздів”.
2. Бал „Осені золоті акварелі”.
3. Дискотека „Танцювальний марафон”.
4. Вечір поезії „Так ніхто не кохав”.
5. Турнір знавців „Генії великих епох”.
6. Проекти: „Чарівна сила мистецтва”, „Традиційний народний костюм”.
7. КВК „Літо музики й розваг”.
8. Вікторини: „Мистецтво та митці у художніх творах”, „Історія в картинах”, „Музи, музи, музи…”.
9. Музична вітальня „Природа в музиці і музика в природі”.
10. Літературно-музична композиція „Через любов – у безсмертя”.
11. Мистецький турнір „Творити на віки”.
12 клас
1. Години спілкування: Обличчя людини промовляє красномовніше, ніж її слова…”. Зі статусом коштовних…”, „Мистецтво, що звертається до серця”.
2. Проект „Вишиває осінь на канві зеленій золоті квітки”.
3. Музична вітальня „Калейдоскоп улюблених мелодій”, „Гумор і музика”, „Тільки музика вічна”.
4. Колективне ігрове спілкування „П’ять хвилин з мистецтвом”.
5. Турнір знавців музики (поезії, прози, образотворчого мистецтва, кіномистецтва тощо).
6. Поетична вітальня „Струни серця”.
7. Колаж „Ми – Музи”.
8. Вечір пам’яті „Червона рута цвістиме вічно…”.
9. Ігрова програма „Мелодія серця”.
10. Музичний брейн-ринг.
11. Екскурсії: „Диво храмів Святого Миколая”, „Щедрі палітри”, „Вернісаж української графіки”.
12. Усний журнал „Подвижниці народного мистецтва”.
13. Конкурсні програми: „Музика і почуття”, „Відгадай мелодію”.
14. КТС „Ритуальне застосування свічки у весільних обрядах”.

Ціннісне ставлення до себе
Критерії: Виховні досягнення
1 2
Рівень сформованості здорового способу життя (духовного і фізичного) Розуміння та аналіз “Я” – концепції; здоров’язберігаючих навичок.
Імунітет до асоціальних впливів;
готовність до виконання різних соціальних ролей.
Вміння орієнтуватися та адаптуватися у життєвих ситуаціях;
вміння розв’язувати конфлікти на основі толерантності, терпеливості, терпіння.
Володіння навиками самовиховання.
Визначення життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів.

10 клас
1. Морально-етичні бесіди: „У кого немає в душі минулого, у того не можу бути майбутнього”, „Три горя є в людини: старість, смерть, погані діти”, „”Обов’язок – головне джерело волі”, „”Перед тим, як полюбити в дівчині жінку, полюби її як людину”, „”Людська вихованість неможлива без людської вдячності”, „Не завдавай іншим зла, болю, тривоги, неспокою!”, „Що таке людські слабості, які не є небезпекою для морального розвитку людини?”, „Зраджувати у дружбі, материнстві, батьківстві – „мерзенне негідництво”, „Поведінка старшокласників у громадських місцях”, „Доброта з корисливих спонукань – підлість”.
2. Тренінги: „Джерела правди життя”, „Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас”.
3. Агітбригада „Знати, щоб жити!”.
4. Години спілкування”: „Сходинки фізичного розвитку”, „Соматичні наслідки соціального життя”, „Статева культура – основа сім’ї та усвідомлюваного батьківства”, „Техніки і способи психічного впливу на соматичний стан організму”, „Шлях до самореалізації, або як стати особистістю”, „Відшукай себе серед інших”, „Де згода в сімействі”, „Конструктивний конфлікт, або як сваритися правильно”, „Українська сім’я – основа міцності держави”,
5. „Я та інші. Позитивні та негативні аспекти соціального буття”.
6. Прес-конференція „Народжений бути унікальним”.
7. Самотестування: „Подорож у внутрішній світ “Я”, „Духовні потреби та ідеали мого “Я”.
8. Свято „І буде син і буде мати, і будуть люди на землі”.
9. Презентація „Літопис мого родоводу”.
10. Традиції моєї родини
11. Сімейні реліквії
12. Дебати „Проблеми батьків та дітей існують”.

11 клас
1. Морально-етичні бесіди: „Людина народжується для того, щоб залишити по собі слід вічний”, „”Цінуй честь сім’ї. Знай, що твоя сім’я – це і твої вчинки, і твоя поведінка”, „Умій дати слово, умій його свято тримати”, „Статевий інстинкт – це лише одна пелюстка у квітці кохання”, „ „Примиритися із злом – це значить стати аморальною людиною”, „Як вогню бійся в юні роки пустоти душі, легкості в думках і дешевих розваг”, „Не кричи про любов до Батьківщини, а працюй в ім’я блага, щастя, незалежності, могутності Вітчизни”, „Люби знання, науку, книгу, працю”.
2. Усний журнал „Вихід є – профілактика!”.
3. Публіцистичні вистави: „Вдумайся!”, „Зроби свій вибір на користь здоров’ю”.
4. Тренінги: „Загроза людській успішності”, „Твоє майбутнє – в твоїх руках”, „Дороги, які ми обираємо”, „Подбай про своє здоров’я сам!”.
5. Вікторина „Інформація – гарант захищеності”.
6. Ігрова програма „Об’єднаймося заради безпеки!”.
12 клас
1. Години спілкування: „Права і обов’язки дітей у шлюбно-сімейному законодавстві”, „Пріоритети подружнього життя”, „Моя участь у вирішення побутових та господарських питань в родині”, „Родина та школа – дві могутні сили виховання”, „Громадянська та соціальна відповідальність у шлюбі”, „Моральна чистота стосунків між юнаком та дівчиною”.
2. Усний журнал „Дружна сім’я – першоджерело людського духу”.
3. Диспут „Чи кожна людина може бути щасливою?”, „Чи кожен може бути успішним?”, „Чи людина сама коваль свого щастя?”, „У чому сенс життя?”.
4. Колективне ігрове спілкування „Конверт дружніх запитань”.
5. Виставка-ярмарок рис та якостей характеру „Ти – мені, я – тобі”.

===============
Поняття етнографії
Етнографія (від грецького етнос — народ і графо — пишу) — це наука, яка вивчає культуру і побут народів світу, їхній етногенез, розселення та культурно-побутові взаємозв’язки. Як рівнозначний з етнографією вживається ще й термін етнологія (етнос — народ, логос — наука, вчення). Як бачимо, етнографія позначає науку описову, а етнологія — загальнотеоретичну, яка розв’язує загальні народознавчі проблеми. Проте таке розмежування досить умовне, бо етнографія не виключає узагальнень теоретичного плану, так само як етнологія застосовує методи опису. Безпосереднє спостереження і опис звичаїв, побуту, світогляду народу — це основний метод етнографії. Крім того, вона широко використовує писемні джерела, речові пам’ятки, дані археології, антропології, географії, фольклористики, мовознавства.

Новость образования прочитали 3,475 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования Украины. Дата: July 31, 2011, 11:08 pm | Нет комментариев к новости »

Центр освітнього моніторингу вважає, що навчальні програми не повинні лише містити формальний перелік тем, які учням необхідно вивчити. Натомість, вони мають бути засобом набуття учнями важливих компетентностей

Новость образования прочитали 717 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования Украины. Дата: July 31, 2011, 11:08 pm | Нет комментариев к новости »

Вступна кампанія цього року знакова із двох причин: по-перше, у 2011 році рекордно мала кількість випускників шкіл, по-друге, уряд уперше запровадив систему електронної подачі документів через інтернет

Новость образования прочитали 584 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования Украины. Дата: July 31, 2011, 11:08 pm | Нет комментариев к новости »

Голова правління Громадянської мережі “Опора” Ольга Айвазовська про проект Закону “Про вищу освіту”

Новость образования прочитали 569 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования Украины. Дата: July 31, 2011, 11:08 pm | Нет комментариев к новости »

Завершується вступна кампанія-2011. Цього року вона ознаменувалася низкою нововведень, і головним з них є можливість подавати документи до вищих навчальних закладів за допомогою Інтернет

Новость образования прочитали 577 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования Украины. Дата: July 31, 2011, 11:08 pm | Нет комментариев к новости »

Московских учеников Интернетом не удивишь. Пусть и не самый высокоскоростной, но сегодня он есть в каждой школе. Чтобы образовательный процесс шагал в ногу со временем, столичные власти решили не ограничивать детей всемирной сетью, доступной им лишь в кабинетах информатики. Теперь Интернет может появиться в любом уголке школы в зависимости от пожелания педагогов - будь то библиотека или актовый зал. Как сообщили в пресс-службе МГТС (эта компания в рамках госконтракта с мэрией Москвы обеспечивает московские школы широкополосным Интернетом), зоны бесплатного Wi-Fi доступа к первому сентября в качестве эксперимента появятся почти в сотне столичных школ. У ребят будет возможность подключаться к сети Интернет на скорости до 10 Мбит/с.

Новость образования прочитали 627 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования России. Дата: July 29, 2011, 11:49 pm | Нет комментариев к новости »

Ульяновская областная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против коммерческой фирмы, организующей питание в ряде школ Ульяновска. По данным ведомства, коммерсанты не согласовывали меню с Роспотребнадзором, использовали продукты, не подтвержденные ветеринарными свидетельствами. К тому же почти каждая порция была недовешена. В прокуратуре утверждают: проблема детского питания грозит обернуться настоящей бедой. Сами предприниматели заявляют, что кормят школьников отлично, а выдвигаемые претензии – «откровенный наезд».

Новость образования прочитали 637 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования России. Дата: July 29, 2011, 11:49 pm | Нет комментариев к новости »

Долгое время зарплаты московских педагогов оставались на голову выше, чем в регионах. Преподаватели английского, например, получали до 80 тыс. рублей в месяц; свои доплаты имели молодые педагоги без выслуги лет — чтобы шли в школу, чтобы удержались там и могли встать на ноги, пока нет надбавок за звания и разряды. Теперь всему этому пришел конец. Вслед за другими регионами Москва вступает в эксперимент по реформе системы оплаты учительского труда: сначала в 125 школах — по одной в каждом районе, затем в 250, в 500, а в перспективе и во всех 1,5 тыс. И перемены будут радикальными, утверждают эксперты правительства Москвы.
Все надбавки, годами поддерживавшие высокие заработки столичных учителей, отменяются — даже те, что были закреплены федеральным законом. Отныне зарплата будет делиться на две части: базовую и стимулирующую. Гарантированной будет только первая — она составит 19 тыс. рублей. Все остальные выплаты пойдут через стимулирующую часть. В теории они будут зависеть от качества работы учителя. А на практике — только от пристрастий директора школы, ибо делить деньги будет он. «Прежние правила были прозрачные и понятные всем. А теперь вначале в пилотном, а затем и в штатном режиме учителя теряют гарантированные 40% зарплат и не получают ничего, кроме огромного поля коррупции и произвола», — не сомневается источник «МК».

Новость образования прочитали 621 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования России. Дата: July 29, 2011, 11:49 pm | Нет комментариев к новости »

Правительство России наконец-то прислушалось к многочисленным обращениям в свой адрес о том, чтобы приравнять норму часов за ставку заработной платы для педагогов начальной школы. Теперь учителя началки будут получать свою оплату не за 20 часов, а также, как и у всех остальных преподавателей школ, за 18.
Вышло постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 603 О признании
утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации , которым отменяется предыдущее несправедливое постановление от 3 апреля 2003 г. № 191 О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников .

Новость образования прочитали 574 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования России. Дата: July 29, 2011, 11:49 pm | Нет комментариев к новости »

19 июля, незадолго до трагедии, случившейся в молодежном лагере в Норвегии, «шуточная» бойня случилась в детском оборонно-спортивном лагере Звезда под Воронежем.
Дети из казачьего лагеря «Пластун» под руководством своих старшин решили сыграть в «зарницу» и устроили ночное нападение на соседний лагерь. Налётчики использовали дымовые шашки для борьбы с грызунами, петарды, маркеры для страйкбола.
В результате подобной «игры» часть детей из пострадавшего лагеря отравились ядовитым дымом, часть перепугались и находились в состоянии шока, руководитель лагеря попал в больницу с сердечным приступом.
Для них это нападение не было игрой.
Возбуждено дело по статье по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
Подробности, мнения детей - читайте тут.

Новость образования прочитали 695 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования России. Дата: July 29, 2011, 11:49 pm | Нет комментариев к новости »

« Предыдущие новости